Jan. 28, 2013 (#1258)

Alan Watt Bryder Gennem Illusionerne I Den Verden Der Omgiver Os"Cutting Through The Matrix" LIVE on RBN

 

Digt Copyright Alan Watt Jan. 28, 2013

Planlagt forandring bruger frygt til at aendre:

samfudet er temmelig oedelagt, men ikke helt nede til taelling

Saa den herskendde eliter skruer op for frygten, bare se den bygge op omkring dig,

Oekonomiske sammenbrud truer, terrorisme overaalt,

Serveret for dig af Virkelligheds skaberne, fra deres taenketanke,

Naar himlen og der er kaos, kan planlagt forandring goeres hurtigere,

At bruge virkelige eller falske kriser virker paa de bange og fattige,

som en bokser der er ved at blive slaaet ud og har svaert ved at holde balancen,

bliver overskyldet af tidevandsboelger af skatter, men bankerne stadig roever folkets penge,

psykologisk krigsfoerelse over mange generationer

har gjort befolkningerne til slaver, og udraderet alle nationer.

Digtet paa Engelsk

Planned Change uses Fear to Rearrange

"Society's Suitably Wrecked, But Not Down for Count,
So Masters Turn Up Fear Level, Just Watch it Mount,
Impending Economic Collapse, Terrorism Everywhere,
Brought to You by Reality Inc. Deep within Their Lair,
When the Sky is Falling, Planned Change is Speedy,
Using Real or Fake Crises Works on Timid and Needy,
Like a Boxer being Hammered it's Hard to Keep Footing
Under Tidial Wave of Taxes while Banks are Still Looting,
Psychological Warfare Over Many Generations
Turned Public into Slaves, Ended All the Nations"
© Alan Watt Jan. 28, 2013

 

Poem & Dialogue Copyrighted Alan Watt – Jan. 28, 2013 (Exempting Music, Literary Quotes, and Callers' Comments)

 Hi, folkens, mit navn er Alan Watt og dette er ,cutting through the matrix, hvor jeg bryder gennem illusionerne i det samfundssystem vi lever i)

For nye lyttere foreslaar jeg altid at i altid goer god brug af min hjemmeside www.cuttingthrough.jenkness.com, hvor du kan lytte til gratis lyd filer med mine informationer/taler som jeg har holdt over flere aar, og mange er oversaat til andre sprog ogsaa. Du er velkommen til at printe materialet og give det til andre.

Jeg vil bede jer huske, at i som laesere og lyttere med jeres donationer goer at jeg kan fortsaette med at give disse taler for at vaekke folk op, saa de forstaar hvad der virkelig foregaar omkring dem i den verden vi lever i. De informationer som gives via de kontrollerede medier har intet med sandheden at goere. Jeg belyser det store system, som er ved at overtage hele verden, styret af en magtfuld elite. Alt hvad jeg informerer om er dokumentede informationer fra elitens egne taenketanke og organinsationer, som har sat denne plan med at overtage hele verden i vaerk. Alt hvad de har planlagt er blevet virkelighed lige op til den tid vi lever i nu.

 I vil finde masser af historie om det der kaldes den parallelle regering (parallel government), som er den regering, der virkelig styrer verden, den regering som tager tidligere statsministre og tidligere praesidenter ind for at vaere en del af denne parallelle regering, fordi de kan faa mere plandlagt og udforert via deres taenketanke m.m. og saa er de ikke ansvarlige overfor offentligheden. Det bliver ikke stemt ind og det er dem der styrer det hele; de bliver ogsaa kaldt for teknokrater ( Technocrats ). Margaret Thatcher (tidligere statsminister i England) talte om denne parallelle regering, og hun blev selv en af dem – og det hele falder selvfoelgelig sammen med hvad the Club of Rome sagde tilbage i 1970'erne. - at de selvfoelgelig ville bruge indfoerelse af demokrati til at bedrage offentligheden med, naar de udfoerte deres planlagte krige rundt om i verden, saa de kan indfoere deres system, et feudalt system, som visse folk har talt om foer i tiden. (alle krige, f.eks., syrien, egypten, libyen, Iraq, snart Iraq er alle planlagt og udfoert af denne elite)Professor Carroll Quigley, der var historiker og medlem af raadet for fremmede anliggender ( Council on Foreign Relations)  sagde at det er et nyt feudalt system, hvor diretktoerr (CEO's) i de store internationale virksomheder vil blive de nye overherrer (Overlords) alt forbundet i et stort sammenhaengende monopolistisk kontrolleret system over hele verden. (det anbefales at laese Carroll Quigley's boeger)

Naa, men vaersgo at bruge mine hjemmesider. I kan stoette mig ved at koebe mine boeger og discs paa www.cuttingthroughthematrix.com (se mere nederst paa siden)

Men som jeg siger, vi bevaeger os igennem dette system, som de kalder, den store transformation/forandring (the great transformation ).I vil hoere UN Forenede Nationer tale om, The great Transformaion. Det er aeraen, aarhundrede for forandring - det 21. aarhundrede – det var forudsagt til at blive aarhundredet for forandring selv i det forige aarhundrede. Alle de store planer, der er blevet lavet, foer og efter den Franske Revolution foregik, hvor de ville skabe dette smukke utopia, styret af de rigtigt udvalgte folk/elite, experter og videnskabsfolk. Alt styret af de rigeste mennesker paa planeten, der saa vil styre menneskeheden paa deres premisser, hvilket vil betyde at ethvert menneske vil blive styret/inddoktrinet/overvaaget ud fra deres planer fra foedsel til doed.

Faktisk vil du ikke blive foedt, hvis de ikke behoever dig til et specielt job, og det maal haaber de paa at naa i dette aarhundrede. De haaber ogsaa paa at bruge racehygiejne for at overbevise befolkningerne til ikke at faa boern - ” Oh, dit barn har muligvis en allergy – det barn oensker du ikke; saa vi vil blot aborterer dem eller sterilisere dig.” Alt dette sker lige nu, gennem medierne, fordi medierne er ejet af pengemaendene, der ejer vidanskabsmaendene og den akademiske verden.

 Saa alting bevaeger sig i den retning de har planlagt og desvaerre har de laert/inddoktrineret befolkningen til ikke at taenke eller raesonnere selv – de forventer at medierne vil argumenterer og taenke for dem, hvilket Brzezinski beskrev i sin bog, ‘Between Two Ages’ og alt er sket som han beskrev. Tidligere generationer var mistaenksomme overfor hvad medierne skrev, de vidste at de store media ejere havde personlige interesser i det de skrev om, og i hvilken retning de oensker at lede befolkningen, men i dag taenker ingen paa det. Medierne desvaerre er blevet konger over al information, specielt tv og video. Jeg vender tilbage efter en lille pause !

Hi, folkens, jeg er Alan Watt, og jeg plejer at se forskelligt paa alting jeg bliver praesenteret for, og det er hvad du er noedt til at goere med alt det du moeder paa din vej, du er noedt til at se/vurdere det fra alle mulige forskellige vinkler. Du faar smaa ubetydelige historier, men sommetider maa du se paa historien fra en anden vinkel for at finde ud af hvad der virkelig foregaar, hvad den egentlige grund til historien er. Alt hvad du bliver praesenteret for fra toppen/regeringen sker ikke uden grund. Det kan se uskyldigt ud paa den maade det praesenteret paa, men det forandrer sig altid og aendres til noget andet end det som det startede ud med.

Men hvad vi har vidst i lang, lang tid er, at de har haft store moeder paa verdensplan, hvor en reducering af verdens befolkning har vaeret paa dagsordenen o.s.v. Det gaar helt tilbage til foer 1. Verdenskrig, hvor de startede the League of Nations (hvad der i dag er blevet til FN, forenede nationer) - De havde det som deres foerste prioritet at alle i verden skulle vaccineres mod alting og at det skulle inkludere aarlige booster/genvaccineringer i resten af folks levetid, hvilket de arbejder paa at faa indfoert via FN.

 Og vi kender alle de bivirkninger der kommer fra vaccinationer. Men de kommer ud med massive media kampagner for at overbevise befolkingerne om at vaccinationer er gode og at videnskaben, som de haever op til at vaere slags gud, aldrig tager fejl og det goer dig en masse godt blive vaccineret. Vi har talt om det foer her paa dette program, og det er fakta, at folk der har faaet vaccinationer mod influenza alligevel faar influenza. Faktisk har de mattet indroemme at de som har faaet influenza vaccinen oftere bliver smittet og at det i flere tilfaelde goer dem modtagelige for endnu vaerre influenzaer.

Saa, det er ikke muligt at hjaelpe og informere de fleste mennesker om disse ting, da al deres propaganda fra medierne har virket. Jacques Ellul, der var philosof, talte om medierne og undeholdningsindustrien. Han sagde at det meste at den indoktrinering der er planlagt af eliten, foregaar gennem underholdning. Folk faar via tv og presse deres politi dramaer, deres hospitalsdrama serier, der er fri fantasi, for at vise hvilke overmennesker disse laeger er, de er altid perfekte og kan diagnostisere paa et sekund hvade patienten fejler, for derefter at helbrede patienten, der smiler i slutningen af serien. Og selvfoelgelig er det langt fra hvad der foregaar i virkeligheden. Jacques Ellul sagde, det er alt sammen propaganda – det er saadan virkelig propaganda bliver leveret, primaert gennem saadanne teknikker. Og det virker utrolig godt.

Og vi ved ogsaa, at Bill Gates sagde at vaccinering vil bringe verdens befolkning ned. Saa i maa begynde at taenke for dig selv – og vi har vi har ogsaa faaet autisme og autisme-spectrum forstyrrelser i forskellige grader. Siden polio vaccineringerne startede for lang tid siden er kraeft tilfaeldene eksploderet i antal, og de har indroemmet at de dyrkede virusser paa kraeftceller til disse vaccinationer. Og efter de har blandet det hele i en blender og injekterer det i dig, faar du disse kraeft celler. De har gjort forsoeg med kraeftceller fra The HELA tumors, hvilket var kraeftceller fra en kvinde, der havde en stor tumor og som stadig bliver ved med at gro. Disse celler bruger de stadig i dag. Faktisk injekterede de det ind i frivillige fanger i USA for aar tilbage for at se om det ville give kraeft i mennesker. Og i nogle af patienterne gav det kraeft – de maatte skaerer tumorerne ud hvor injektionsstedet var. Saa de ved at disse vaccinationer de giver til folk kan foraarsage kraeft.

Nu taler de ogsaa om ”fast breeders” - en hurtig vaekst/produktion af – det er en teknik de bruger i laboratorierne for at producere virusser meget hurtigt, genrelt, nogle gange vaev fra hunde, vaev fra fostre, fra mennesker eller andet der er tilgaengeligt. Og som jeg sagde foer bruger de ogsaa den HELA tumor i stor udstraekning. Og naar det komme ind i dig bliver du smittebaerer af disse virusser.

 Og her er et eksempel fra en artikel som siger:Kihoste udbrud blandt 90% af boern vaccineret mod kihoste.”

 ”Staten Vermont har erklaeret epedemi af kihoste, som startede i 2012 og som er fortsat ind i aar 2013. Til d.d. har de egistreret 612 tilfaelde af hvilke 90% var caccineret mod kihoste bakterien me Tdap vaccinen. The New England Journal of Medicine udsendte et lignende studie, der bekraefter det samme, at 80% havde modtaget adskillige vaccinationer, men alligevel var modtagelig for kihoste.”

De store nyhedsaviser kom ud med foelgende konklusion : at for forebygge spredningen af kihoste bakterien skal alle vaccineres uden samtidig at anerkende en sammenhaeng mellem vaccinerede patienter og ofre for smitten”

 Med andre ord, dem der fik vaccinationer gav smitten videre til andre, hvilket burde vaere klart ud fra undersoegelserne. 

Saa, de ved hvad de goer fra toppen. Der har vaeret mange, mange afsloeringer af forfaertelige ting/skader/sideeffekter fra vaccinationer – blot for at naevne en ”the human papilloma-virus” hvor unge kvinder der bliver vaccineret med denne vaccine bliver lammet og faar hjertetilfaelde.

Men alting fortsaetter som det altid har gjort, men som jeg siger, det har loeftet videnskaben op paa en pidestal, mens de slaar Gud ned, og de siger direkte at det er det de goer. H/G. Wells sagde det samme, og ligesaa gjorde Julian Huxley, da de arbejdede i UNESCO – og det er sket, som de sagde det ville. De fleste mennesker tror paa alting de bliver fortalt af en person med en hvid kittel paa. 

I dag kom jeg til at taenke paa bogen ‘The Impact of Science on Society’ by Bertrand Russell (Videnskabens indflydelse paa samfundet) Og du maa forstaa at videnskabelige opdagelser aendre din adfaerd. Tag bare mobiltelefonen og hvordan den har aendret alt. Men der er mange andre ting, selv bilen, der har aendret vores adfaerd. For eksempel radioen, aendrede den maade folk ville bruge deres tid paa: de holdt op med at tale sammen, de lyttede til radioen, og der blev gjort masser af undersoegelser af regeringerne fordi radioen er et storartet propaganda vaerktoej. De fandt ud af at folk ville vende tilbage dag efter dag for at foelge en serie paa radioen, naar de blot sluttede hver del af serien med en ”mand der hang paa en klippe”, deraf ordet Cliffhanger som de kalder det. Ville manden doe eller blive reddet ned ? Lyt med i morgen samme tid ! Og maend og kvinder og boern ville aendre deres vaner og skynne sig hjem fra arbejde den naeste dag for at faa afslutningen. Fuldstaendig det samme skete da TV startede med deres dramaer og saebe operaer. Saa vi er forudsigelige og vi opfoerer os paa en bestemt maade. De fleste mennesker goer – i hvert fald dem der er bedraget til at foelge serien. Og du faa masser af programmering og indoktrinering med politisk/social korrekthed, mens du ser/lytter paa al fiction.

Her er en artikel som siger “vi ser ikke op mere” Den siger, ”billeder afsloerer den maade vi interagerer med verden omkring os. For lang, lang tid siden var den telefon en maade at kontakte nogen hvis de var hjemme naar man ringede. Men nu er mobiltelefonen blevet en noedvendighed at have ved haanden 24 timer i doegnet.”

Disse billeder viser hvordan mobiltelfoner har forandret den maade vi har kontakt med omverdenen paa. Samfundet er blevet fikseret paa en haandholdt apparat, der har transformeret den maade vi kommunikerer paa, gjort det muligt at sende beskeder nu og her, billeder, lyd og video til venner og famile over hele verden.

Med adgang til internettet, applikationer, spil og selv bankforretning paa mobiltelefonen bruger folk sjaeldent et oejeblik til at se op paa deres omgivelser. I stedet er deres hoveder boejet ned og de er blevet hypnitiseret af teknologi til det stadie hvor at spille paa deres mobiltelefon erstatter/overfloediggoer deres kontakt med andre”

Billederne blev taget af en forsker fra Finland i brug af mobiltelefoner, billeder viser folk fra alle sociale lag under brug af deres mobilfelefoner”

 Alle de forskellige billeder o.s.v. viser hvordan folk vikelig opfoerer sig. Og det er sandt, folk er fuldstaendig uopmaerksomme paa hvad der foregaar omkring dem, og forskere talte om at dette ville ske inden mobiltelefonen kom paa markedet og hvordan folk ville begynde at leve i aeteren/den blaa luft og ikke i den konkrete verden vi lever i – og det er allerede sket. Det er allerede sket !!! Jeg er sikker paa at i alle har proevet at staa i koe for at koebe kaffe eller andet, og samtidig hoerer folk tale i deres mobiltelfoner, som om de var hjemme i deres hus eller lejlighed og siger ting som burde hoere til privat livets fred, men det er en helt naturlig ting nu.

 Saa, det er helt utroligt hvordan videnskaben kan aendre vores adfaerd. Og nu ser vi High-Defenition (hoej oploesning) TV store skaerme og pixel frikvens komme paa markedet. Og de kan komme skulte beskeder ind i tv udsendelserne med hurtig aendring af pixel frekvenserne. Dette er offentliggjordt af det amerikanske forsvarsministerium, som siger at du ikke umiddelbart vil see det, men at din underbevidsthed ser det. Jeg syntes det siger alt – det er et totalt angreb paa din person.

Her er en anden interessant artikel, jeg har tidligere belyst dette emne, om GM (genetisk modificeret) majs og at traktorerne er noedt til at have nye specielle daek paa, fordi stilken paa majsen efter hoesten, skaerer hul i daekkene. Det er fuldstaendig forskelligt fra de tidligere sorter af majs, Artiklen siger.....

 

de giftige gener skult i GM (genetisk modificerede) afgroeder afsloeret. Afsloeringer kaster ny tvivl om GM afgroders/foedevares sikkerhed.”

-EU ”vagthund” paaviser godkendelse af GM madvarer, fejler i at identifisere giftige gener

-54 af 86 GM planter som indeholder farlige gener er blevet godkendt

-Gener fundet i foder til dyr, der producerer koed, maelk og aeg.

-Bioteknoligi fortalere paastaar at der ikke er bogen beviser for at GM madvarer er skadelige” selvom der er beviser for at de er skadelige.”

Artiklen siger videre..... ”et virus gen der kan vaere giftigt for mennesker er blevet overset dengang GM mad afgroder blev godkendt som vaerende sikre. GM afgroeder saadan som majs og soya, som bliver dyrket rundt om i verden baade til menneske og dyre forbrug, indeholder dette gen.”

En ny undersoegelse af EU's sikkerhedsafd for mad, the European Food Safety Authority (EFSA), har afsloeret at den internationale godkendelsesprocess for GM af afgroeder ikke har kunnet finde dette gen. Paa baggrund af dette har EFSA ikke undersoegt indvirkningen paa menneskers helbred/sundhedstilstand og planterne selv, da de vurderede om de var sikre at konsumere. Undersoegelsen om det farlige gen er saerdeles trovaerdigt, fordi undersoegelsen blev udfoert af uafhaengige eksperter og ikke af kritikere af GM. Undersoegelsen blev ledet af Nancy Pedevin,der var ansat af EFSA, og Patrick du Jardin fra the Plant Biology Unit at the University of Liege in Belgium.”

De fandt ud af at 54 af de 86 GM planter der er godkent til almindelig dyrkning og til mad i USA, inkluderende majs og soya, indeholder det virale gen, som er kendt som 'Gene VI.” - eller 6 mener jeg man kalder det. 

I dette land bliver disse typer afgroeder typisk brugt til at fodre dyr der producerer koed, maelk og aeg.” - saa du spiser ogsaa dette, naar du spiser disse produkter.”

 Saa, de var fuldstaendig klar over dette. De vidste det for lang, lang tid siden. Men ingen andre havde tilladelse til at teste/undersoege dette, ifoelge deres ”lov” Jeg vender tilbage efter en lille pause !!!!

Hej, folkens, jeg er tilbage og vi (cutting through the matrix) bryder gennem illusionerne i det samfund/system vi lever i – vi taler om GM afgroeder og foedevarer, som igen og igen bliver fundet at vaere skadelige for mennesker og dyr, majs, soya o.s.v. Og disse undersoegelser kommer fra EU, European Union's egen foedekontrol. Saa de har altsaa fundet ud af at det overhovedet ikke er sikkert og det siger videre her i artiklen........

Modifiseringsprocessen involverer indsaettelse af gener ind i planten ved brug af en teknik der tillader dem at bruge virus, der almindeligvis findes i jorden og planter. Det er blevet antaget at virus generne ikke er tilstede i planten efter den har groet i marken og naar ud til forbrugerne, men det er nu klart at det ikke er tilfaeldet.” 

En gennemgang af EFSA forskningen i Uafhaengige Videnskabs Nyheder ( Independent Science News) sagde at fundet af det manglende skadelige gen, ikke blev fundet af biotech virksomhder, universiteter og regerings styrelser. Denne situation viser en fuldstaendig og katastrofal fejl i systemet, sagde artiklen. Der er klare indikationer at dette virale gen ikke er sikkert til menneskefoede. Det forstyrrer muligvis ogsaa den normale funktion af afgroederne og deres naturlige modstand mod skadedyr.”

Saa, de saetter bare deres ”Frankenstein mad” paa markedet, velvidende at det er sundhedsskadeligt for mennesker og dyr. Og de ved det ”paa toppen/eliten”, de spiser ikke den slags foedevarer som de giver til dig og mig. Jeg har tidligere laest en artikel, der oplyser af personalet paa en af Monsanto's laboratorier i USA naegter at spise det de fremstiller. I stedet har de et catering firma der kommer og leverer organiske ikke genetisk modificerede foedevarer til deres kantine. - de vil ikke spise deres eget !!!!!

Saa det burde vaere en advarsel til alle og enhver, ikke sandt ?

 Og saa den artikel jeg har her handler om en gruppe der opfordrer til befolknings regulering/reducering, den siger...

 ”Mennesker kan sammenlignes med graeshopper”

Indtil vi forstaar beskeden – vi er noedt til at forstaa beskeden: det gentages, gentages – der er for mange af jer, der er for mange af jer FOR MANGE AF JER

Og artiklen siger videre......

En gruppe, the Population Matters people, som er baseret i England, og har at goere med at opfordre til reducering af befolkningen paa jorden foelte at det maatte kommentere paa den sidste kontroversielle udtalelse fra deres protektor David Attenborough, der for nylig har udtalt at mennesker er en ”plage paa jorden”.

I en pressemeddelelse paa deres hjemmeside, udtaler organisationen stoette til deres elskede protektors udtalelser om at mennesker er en plage paa Jorden – ikke forstaaet som en sygdom som saadan, men mere som maaden denne sygdom spredes paa.”

”” Hvad mente David Attenborough egentlig ? Det er sikkert at han ikke mener vi er en sygdom? Maaske taenkte han paa en plage af graeshopper, som fortaerer alt hvad de ser, for derefter at doe.” Sammenligningen er rammende – hans udtalelse fortsaetter ”Antallet af mennesker paa jorden er fordoblet de sidste 50 aar til 7 milliiarder. Naturlige miljoer, antallet af vilde dyr og fisk falder over hele verden p.g.a udvikling, overforbrug og klimaforandringer.”

Raastoffer bliver ogsa udtoemt om det saa er vand, land, fossile braendstoffer eller de vigtigste mineraler som goedninger. Den maade at taenke paa blev effektivt kommunikeret i den foerste MATRIX FILM.”

Med deres hurtige stoette til deres protektor har, the Pupulation Matters people, tydelig vist et lille glimt af deres mennseksyn generelt og dette kan udtrykkes som: mennesker er ligesom insekter der spreder/formerer sig, forbruger resourcer og doer. Dette er et almindeligt syn som miljoeaktivister og miljoeforkaempere har over hele verden. Det kan siges at denne farlige anti-menneskelige tankegang/holdning spredes som graeshoppere i det videnskabelige samfund.”

En anden protektor fra Population Matters, University College’s Emeritus Professor John Guillebaud har vist os (i ord og tale) hvad disse neo-Malthusians (praest, Thomas Robert Malthus kendt for sit syn paa at aendre paa befolkningen) staar for, da han talte for en gruppe af videnskabsfolk paa Cambridge University’s Triple Helix Society on October 14, 2010.”

 ”Oeverst paa skaermen af Guillebaud's lysbillede serie kan vi laese flg.: vejledning til reduktion af verdens ”befolkning – metoder der viser brug af tvangerskabsforebyggende piller, som er beskrevet som en kunstig metode til befolkningskontrol. Paa hoejre side ser vi vist et maskingevaer, en kniv, en hospitals seng som eksempler paa naturlige metoder til befolkningskontrol. ”

Jeg har en link til en lille video, som jeg vil vedhaefte som link nederst paa siden. Artiklen siger videre her.... 

””befolkningskontrol sker enten paa den milde maade gennem familie planlaegning (…) eller det sker paa den grove maade (…) utrolig varme, orkaner, oversvoemmelser o.s.v. For mig er dette den ultimative sandhed, sagde professoren”” 

Dette er en klassisk neo-Malthusian tankegang. Reducer antallet af mennesker frivilligt ”for moder jord” eller saa …. Det er ogsaa typisk for vor tids racehygiejne fortalere, der forsoeger at skjule deres egentlige hensigt (befolkningskontrol og reduktion) med fraser der varierer mellem ”familieplanlaegning” og ”sund reproduktion”.

I denne video indroemmer professoren manipulation af den egentlige sandhed: ” Guillebaud sagde, vil i alle deltage i et lille projekt sammen med mig i dag” Aldrig mere fra i dag den 14. october sige de ord der staar (han peger paa teksten paa hans lysbillede: befolkningskontrol) I vil aldrig hoere mig sige befolkningskontrol, bortset fra at det staar paa lysbilledet her. Saa under resten af moedet her og i resten af jeres liv brug ikke disse to ord sammen. De har vaeret saa skadelige. De faar ens haar til at staa op med det samme ---- taenk paa Indien i 1970'erne og i Kina nu for tiden. Brug en anden udtryksmaade, ligesom min ”befolkningsstoerrelse har betydning” (“population matters”) Vaer venlige ikke at bruge udtrykket ”befolknings kontrol” saa, det er en ting i alle kan goere

I 2010 rapporterede jeg om en 2006 forsamling hvor flg. deltog, the United Nations (FN) Population/befolknings Fund, the International Planned Parenthood (planlagt familiekontrol) Foundation, the European Commission, the World Bank and Bill and Melinda Gates Foundation. Ved moedet indroemmede professor of Medical Demography at the London School of Hygiene and Tropical Medicine John Cleland at alle moderne-dags sprog/udtryk/formuleringer der bruges i forbindelse med befolkningsreduktions planen er i kode sprog.

 Det er i kode, forstaar i. Og det er ogsaa interessant at Frankfurt Skolen talte om at bruge kode terminologi for deres planer. Og mange andre har brugt at udtrykke befolknings kontrol i kode sprog. Saa befolknings kontrol foregaar under mange forskellige former.

Jeg vender tilbage efter en lille pause

 Hej, folkens, vi er tilbage, og bryder gennem illusionerne i det samfund/system vi lever i (cutting through the matrix). Jeg naevnte det sidste fredag, men vil lige fortaelle at Katerina Jeleva, der har kaempet med myndighederne i halv andet aar nu for at faa sit barn tilbage til UTAH. Hun skal nu i den afsluttende retssag, den rigtige retssag og ikke alle de indledende retsundersoegelser, som hun har vaeret igennem utallige af – det er den maade de faar de fleste foraeldre til at opgive at faa deres boern tilbage paa, utallige indledende retsundersoegelser. Retssagen blev holdt i dag og det ser ud til at gaa godt for Katerina. Sidste del af retssagen vil vaere onsdag. Jeg vil indsaette en link nederst paa siden, saa i kan vaere opdateret om sagen. Jeg vil opfordre jer til at ringe til dommeren og Sheriffens assistent ogsaa. Folk har ringet fra hele verden saa de er klar over at mange ser paa hvilket udfald retssagen ender med. Og husk at vaere venlige naar i ringer, bare sig ”kom med den rigtige retsafgoerelse i denne sag). Lad os se hvad afgoerelsen bliver paa onsdag, men husk at ringe for at give jeres stoette til hende.

Og lad os nu vende tilbage til de ubehagelige nyheder der omgiver os hver dag, de er altid daarlige, fordi den verden vi lever i er dysfunktionel/daarligt fungerende. Systemerne og kulturene er blevet bevidst oedelagt af eliten, en lille gruppe mennesker, der har brugt en slags militaer strategi, saa de var sikre paa at dette ville lykkes for dem. Det de gjorde var at studere kulturerne og hvad der holdt dem sammen og var velfungerende, for derefter lidt efter lidt at oedelaegge dem, paa den Maxistiske maade, og saa er der intet tilbage. Hvad der er tilbage er et morass af mennesker, der er depressive og uden kultur. Herefter introducere du medicin og narkotika, saa folk bliver afhaengige, oedelaegger kernefamilien, du introducerer massiv pornografi og sexuel promiscuitet og det der er tilbage er det helvedes hul (hellhole) vi har i dag.

Gradvist accepterer vi at livet er billigt og uden morale, rigtigt eller forkert, fordi vi i aarevis har laest om alt muligt der sker o.s.v – saa vi umenneskeliggoer (dehumanise) os selv i prosessen. Og det er den selv samme process som Julian Huxley var fortaler for da han arbejdede i toppen af FN ,UNESCO (Forenede Nationer).  Og det er lykkedes for dem og de har vaeret meget succesfulde.

Men BBC (British Broadcasting Corporaion (svarer til Danmarks Radio)) som jeg tidligere har omtalt, bliver stadig undersoegt for ting der er foregaaet der tilbage i tiden, men ikke hvad er foregaar nu, artiklen siger....... 

BBC tv journalist Stuart Hall sigtet for voldtaegt af kvinde og for sexuelle angreb paa 10 unge piger over en 19 aarig periode.

 

- Tv journalist beskyldt for at voldtaget en kvinde i 1976, der var 22 aar gammel paa det tidspunkt.

- Ogsaa sigtet for 14 tilfaelde af sexuelle angreb mot 10 piger i alderen 9 til 16 aar.

- Anholdt i gaar efter at vaere blevet afhoert af Lancashire Police.”

Saa de undersoeger stadig hvad der er foregaaet og flere blev anholdt i dag, mener jeg. Og BBC vidste hele tiden hvad der foregik, fordi de alle sammen deltager i alle mulige maerkelige ting der. 

Og saa denne her artikel – jeg troede det var en joke da jeg laeste det. Det handler om Scotland. Jeg ved at Scotland tilbage i 1960'erne, dengang Royal Institute of International Affairs og Council on Foreign Relations, som styrer verden, moedtes i London, hvor de offentliggjorde at Scotland ville miste alle sine industrivirksomheder og blive forandret til tourist industri i stedet. Og det er naesten sket. De vidste for lang tid siden at de ville lukke al industri i England. Men de fortalte ikke offentligheden hvorfor eller hvor industrien ville forsvinde hen. Samtidig havde de gjort Kina klar til at overtage denne industri – og det blev alt sammen holdt hemmeligt.

Hvad der er tilbage er lande uden midler/produktion. Uden midler og saa fungerer landene nu med disse nye latterlige ”service oekonimier” som de kalder dem. Og saa beskattes folk saa hoejt at det ikke er til at forstaa, fordi de introducerede et massivt velfaerdssystem i forbindelse med at de lader folk indvandre, saa der skabes multikultur. Mange af de folk som invandre har ingen kontanter naar de kommer, saa skaber du velfaerdsstaten og saa stemmer velfaerdsstaten for den regering der var ved magten, da de kom ind i landet. Det er den gamle tradition.

Scotland blev ogsaa oedelagt af narkotika da den skotske kultur blev fuldstaendig oedelagt. England eller rettere London havde arbejdet paa denne oedelaeggelse af den skotske kultur siden 1700 tallet, hvor det blev forbudt at tale Gaelisk og det var ogsaa forbudt at iklaede sig toej med skotsternet moenster – ellers ville du blive haengt. Og det er ikke noget jeg finder paa, det er hvad der foregaar naar kulturer oedelaegges.

Gammel teknik – du tager et land over, du proever at oedelaegge hele kulturen. Fordi folkets kultur er hvad der faar dem til at kaempe imod, forstaar i. Men videre, artiklen siger …....

Det skotske National Parti har til maalsaetnng at goere uafhaengige Scotland til verdens leder i udenlandsk bistand”

 Men landet er bankerot !!!!

Artiklen siger videre.... ”Humza Yousaf” (ikke et skots navn) men “Humza Yousaf” manden der vil blive Scotlands udenlansk sekretaer, hvis folkeafstaemningen om uafhaengighed gaar som SNP oensker, er utrolig ambitioes

I et interview, Holyrood's Minister for udenlandske affaerer afsloerer ambitioese planer om at oege hjaelpen som landet giver til verdens fattigste mennesker.

Har du set hvordan forholdene er inde i Scotland, soennikke ?? Proev engang at se. 

 Har du set den slum de lever i, i Scotland, soennikke? Tag lige og kik en gang. Kik lige en gang. Og har du set de lave loenninger folk faar udbetalt, mens vi betaler store pengesummer til saadan en som dig ? For at sidde paa din flade ? Se lige engang hvad der er tilbage til folk at leve for og hvad det koster at leve, soennikke!

Men du taler om kommunisme. Kommunisme..... min gud – saa hvad regeringen kan skrabe fra det skotske folk/slaver, som saa skal det gives til udenlanks hjaelp ifoelge dette dummehoved. Sikke en joke. Sikke en fuldstaendig forbandet joke.

Ny artikel som siger....

Videnskabsfolk afviser at undersoege doedelig mutant fugle influenza virus pa grund af frygt for laekage” 

Ledende videnskabsfolk har afvist en beslutning om at genoptage undersoegelse af en mutant version af den doedelige H5N1 fugle influenza virus med den begrundelse at den kunne spredes mellem mennesker og af frygt for at virussen kunne komme i andres besiddelse.”

 Husk det blev stoppet i en periode. Den siger saa.....

de folk der undersoeger influenzaer har besluttet at aabne for nye undersoegelser af deres studier af virussen, efter at offentligheden har kritiseret deres arbejde.”

 Jeg mener, hvorfor producere denne virus saa den kan draebe, ah ?

De haaber at studierne vill hjaelpe dem med at forebygge og afhjaelpe en fremtidig influenza pandemi og at fordelene opvejer den potentielle risiko, saa som en laekage af denne mutante virus, eller terrorist grupper eller brutale regeringers bevidste forsoeg paa at udvikle doedelige stammer af virussen.”

Men hvorfor ikke bare goere det selv og give dem formlen, fordi det er hvad i goer. Der er intet der holdes hemmeligt, det er det bare galskab.? 

Vaer klar over at, der er en masse skraemmende historier rundt om kring, for at holde jer i en tilstand af frygt. Forstaar i – frygt er en effektiv maade at passivisere folk paa, og eliten/de store drenge bruger denne teknik bevidst hele tiden.

Den anden dag taenkte jeg paa, at ikke en eneste generation har levet i fred i hundredevis af aar. Hundrede og hundrede vis af aar. Isaer siden bankfolkene kom ind med deres penge/laanesystem. Saa fik de kongerne til at laane over evne og saa maate kongerne forhoeje skatterne for boenderne endnu mere og saa videre. Saa de holder os alle i frygt for at der kommer et finacielt kollaps, eller en ny krig, terrorisme eller alle ting kombineret. Og det bliver brugt i bedste velgaaende i dag. Det er en storartet teknik, fordi befolkningen kryber og giver efter for hvad som helst og beder regeringerne om at loese problemerne og goere tingene bedre. Dermed giver folket deres sunde fornuft vaek til regeringerne i stedet for at beordre dem til at STOPPE DET, STOPPE DET, STOPPE DET HELE !! 

Det er derfor de holder jer i frygt hele tiden.

 Og saa er der den her artikel, jeg troede ogsaa at det var en joke........

 ”satanister planlaegger forsamling til stoette for Floridas Governoer Rick Scott” - Det er fra ABC nyhederne, og siger...

Floridas governoer Rick Scott taler til medierne efter at have besoegt en produktions virksomhed ved Beckman Coulter...”

Videre: ”det sataniske tempel planlaegger dets foerste forsamling, som vil blive holdt som stoette til Florida Governoer, Rock Scott – kan lyde ironisk – der senere paa maneden vil undeskrive en low, der aaber for muliheden for at bede boenner i offentlige skoler”

Ser i det er blevet forbudt for alle andre, af bestemte folk. Og artiklen siger videre....

den religioese grundlaegger Niel Bricke, der bor i New York, forventes at tale ved den sataniske forsamling. Bricke bruger et alias navn i forbindelse med sin deltagelse i satanisk relaterede forretninger og ville ikke give sit rigtige navn til ABC nyherne.Gruppen haaber ogsaa at aabne et tempel i New York i loebet af de naeste par maaneder.”

 Jeg tror at de allerede har nogle faa templer der, hvis de ikke har bemaerket det. Artiklen siger videre....

Det virker meget mistaenkeligt/afsloerende at det sataniske tempel vil blive placeret i New York og at gruppen foerste forsamling vil blive holdt i Florida den 25. jan. ”New York er et godt sted for satanisme. Og Florida er det ogsaa,” sagde talsmand Lucien Greaves.” Endnu et falsk navn paa denne talsmand.

Loven i Florida som har begejstret satanisterne er regeringens lovgivning nr. 98 som giver studerende ” fuld diskretion til at bestemmme om en oploeftende besked vil blive fremfoert” ved en studenter forsamling. Lovgivningen forbyder skole ledere at deltage i eller goere deres indflydelse gaeldende paa om en oploeftende besked vil blive givet ved saadanne forsamlinger.”

Der er en del links her og saa videre, og jeg vil vedhaefte dem nederst paa siden til dem af jer som vil informeres yderligere om emnet

Det er utroligt, det er noget af en verden vi lever i, er det ikke ? Og folk spiser bare deres kartoffelchips og ser TV – bare ser paa TV og video og sluger det hele raadt uden at taenke over hvad der egentlig foregaar omkring dem.

Og her ogsaa i England – og de goer det hvert aar – der er altid et kald for forskellighed i det engelske politi, fra toppen. Og der er en anden i aar, det er som om de gentager alle deres nyheder, det er bare almindeligt.? Artiklen siger.... 

”der presses paa for en ny lov der tvinger politiet til at takle forskelligheds kriser paa toppen”

Call for new law to force police to tackle diversity crisis at top”

 De ansaetter allerede fremmede politifolk fra America og andre steder, det laeste jeg sidste fredag, men artiklen siger videre...

Hr, Peter Fahy siger at der er en pinlig mangel paa sorte og minoritets etniske politibetjente i den oeverste ledelse i Engelsk politi. Politiet skal struktureres saaledes at der diskremineres til fordel for ansaettelse af flere betjente der er sorte og fra etniske minoriteter set i lyset af den oegede forskellighed der ses i samfundet” i foelge en af de ledende politi chefer i England”

Og denne artikel ses hvert aar. Og den bliver altid fuldt op med at de har modtaget ansoegninger fra mange forskellige minoritetgrupper om at blive ansat i politiet, men fandt at alle havde en kriminel fortid. Herefter fulgte artikler der sagde at de var blevet noedt til at ansaette nogle selv om de havde en kriminel fortid – bare for at vaere politisk korrekte – ser i, i dette nye Sovjet system vi lever i.

Ser i hele systemet er Sovjettiseret, det er det system vi lever i – regerings autoriteter, regerings autoriteter – alle autoriteterne fra regeringerne er langt vaek fra dig, holder sig selv mellem deres chefer, mange trillio-millionaerene, der ejer verden og bank systemerne, og ejer dig som er nedenunder styret af dette/deres system. Det er den maade du bliver styret paa, under dette kommunist/kapitalistiske system. 

Og endnu en artikel, der er noget vaerd … i maa forstaa at enhver artikel der bliver offentliggjort, som jeg har naevnt foer er politisk ladet/retningsbestemt/programmeret. Tro ikke et eneste sekund paa at videnskaben er uselvisk og fanatisk for at faa sandheden frem, som du ser i film om de saakaldte genier. Det har intet med dette at goere. Enhver videnskabsmand bliver betalt af de store drenge, der er stinkende rige, som bliver rigere, og som finder nye veje til at blive rigere endnu og laver nye ting o.s.v.. Denne artikel er om, de kalder det ”Konsekvenserne af konspiration/sammensvaergelser, fra psykologi eksperter – saa endnu engang, psykologi, hvilket er en joke folkens. Og under psykologi finder du, new age psykologi, voodoo psykologi, og mange andre psykologier og det er alt sammen en komplet joke.

 Men igen, Frankfurt Skolen og drengene der grundlagde denne skole, markedsforerte Freud og psykoligi og al det nonsens for at proeve igen at oedelaegge al kultur. Husk paa hvad Freud sagde til Jung, da de var paa en sejltur ud for New York: freud vendte sig mod Jung og sagde, vi bringer dem ikke lykke o.s.v og helbredelse, vi bringer dem pest og plage, alt tilrettelagt for at oedelaegge kulturerne.

Videre i artiklen.... ”De sociale konsekvenser af konspirationer: praesenteret for konspirationsteorier nedsaetter hensigten i at deltage i politik og at reducere en persons forbrug af co2 9kuldioxid)” De var bare noedt til at naeve co2 i denne sammenhaeng ogsa, hvorfor ?

 Det er ufatteligt det samme bliver ogsaa naevnt i the British Journal of Psychology (engelsk magasin for psykologi) Jolley, D. and Douglas, K. M. (2013) udtaler, De sociale konsekvenser af at blive praesenteret for konspirationsteorier nedsaetter h...... og meget andet blah-blah blah- . Det er helt hen i vejret, kan nogen tro paa det !

Jeg har links til det som jeg indsaetter nederst paa siden. Sikke noget vaas. Noget pokkers bras. Jeg mener, regeringerne er fulde af konspiration mod folket. Det er derfor de har deres hemmeligheder, lovene om ret til hemmeligheder i det offentlige. At det holdes hemmeligt for befolkningen, fordi de ikke ville syntes om det. Og der er mange andre ting der foregaar, som offentligheden ikke faar kendskab til.

Ogsaa - ”Louise Mensch, anholdt for besiddelse af boerne porno, hun var tidligere forretningspartner og stoette til tidligere statsminister Tony Blair. De er alle sammen indblandet i den slags ting, er de ikke ? Det slutter aldrig. Jeg taenker de bliver traette af hvad de ellers goer og saa starter med boerne pornografi. Det er ufatteligt for mig hvorfor de begynder at deltage i den slags. Jeg kan ikke forestille mig det.

 Her er mere, og jeg vil ogsaa vedhaefte denne link. Det er om Dianne Feinstein, og den siger.....

Insider aktiehandler, krigs profitmager, investor i kinisiske virksomheder Dianne Feinstein” 

Tid for den 79 aar gamle insider aktiehandler, Kina forbundet forraeder, hoegen Dianne Feinstein, der overfoerte over 1 milliard i militaere kontrakter illegalt til sin mand Richard Blum's ” virksomhed traeder tilbage.”

Hun og hendes mand med hjaelp fra Barbara Boxer solgte havne i San Diego til Cosco. Hendes mand var en del at et netvaerk, som fik politiet til at ransage Occupy i Oakland og San Francisco. Mange andre links i denne artikel var indsamlet af Forest Glen Durland.” den siger.

Artiklen giver Feinsteins historeblad og alle de forskellige efterforskninger, som slutter uopklarede, fordi hun selvfoelgelig er skyldig i dem alle, og det er ufatteligt at hendes mand efterfoelgende faar disse massive kontrakter med Kine o.s.v , efter hun fremsaetter lovforslaget i den amerikanske kongres. Det er bare utroligt Miss Feinstein, ahh ! Jeg har to artikler mere om dem. Den ene hedder Feinstein og Blum, det er meget interessant. Jeg vedhaefter dem nederst paa siden.

 Nu om mobiltelefoner: ”at laase en mobiltelefon op uden tilladelse fra dit netvaerks tilladelse er ikke laengere tilladt i USA, dette blev vedtaget ved lov i soendags. Processen der tillader der at bruge din mobiltelfon hos en anden udbyder end hvor du koebte den er igen blevet ulovligt som en del af den Digitale Millennium Copyright lov.”.

at laase mobiltelefonen op var tidligere tilladt under en tidligere lov , men det er nu aendret i oktober 2012.”

Saa vaersgo til dem der ikke ved det. 

En anden link som jeg vil vedhaefte nederst paa siden er om ”hvem kan flyve droner over Engelsk luftrum” Politiet er paa listen, golf video selskab og andre grupper o.s.v for dem der er interesserede i den slags. Det hele handler om at faa os vaennet til tanken om at der flyver droner overalt, fra alle mulige firmaer, men det er de store du skal holde oeje med for de vil vaere i blandt dem, men du vil i blive vant til det lidt efter lidt og ikke goere indvendinger.

Og, et spion firma, ASIO onsker at faa tilladelse til at hacke/skaffe sig adgang ind i personlige computere i Australien. Men det er selvfoelgelig for verdens skyld. Artiklen siger.....

spion firma ASIO oensker at hacke ind i personlige computere i Australien og faa deres smartphones til at overfoere virusser til terrorister.” 

 Du maa forstaa at hvis dette bliver vedtaget, ja saa kan enhver med en forkert politisk holdning nu blive klassifiseret som terrorist. 

Statsadvokatens afdeling skubber paa for at faa indfoert ny lovgivning, der giver den Austranske Sikkerheds Efterretnings Organisation ret til at kapre computere hos folk mistaenkt for terrorisme. Men grupper, der kaemper for at bevare privatlivets fred angriber ”politistatens” plan som vaerende ”ekstaoridinaer bred og udefineret/naergaaende. En talsmand for statsadvokaten afdeling sagde at de forslog at ASIO skulle vaere autoriseret til at bruge tredje mands (andres) computere til at skaffe sig adgang til en terrorists computer.”

 Saa, i kan godt vaenne jer til det, det kommer jeres vej ogsaa. Tilbage efter en lille pause.

Hej, folkens, jeg er tilbage, og vi vil nu tale med Daniel, der er paa telefonen fra England. Er du der Daniel? Hello Daniel?

Daniel: ja jeg er her. Jeg har et par spoergsmaal til dig. Det er om de amerikanske indianere, der blev tilintegjort, da bosaetterne ankom til Amerika – var det paa grund af jordbesiddelserne eller var det fordi den davaerende regering/magthavere ikke oenskede at bosaetterne skulle se at Indianerne var selvforsynende paa den maade de levede, du ved uden regeringens inblanden og uden penge.?

 Alan: faktisk tror jeg at de allerede havde gjort op med indianerne. Hvad vi maa forstaa er at enhver kultur, ethvert folk er blevet studeret i hundredevis af aar, foer de slaar til. Jeg mener, endda foer de ankom til de amerikanske kyster. Vi ved at i 1700 tallet, da alt blev etableret, havde de studeret/vurderet Indianerne, ligesom de har gjort med andre kulturer – set paa deres staerke og svage sider o.s.v Og folk som John Stewart Mill havde besluttet at den amerikanske Indianer aldrig ville kunne forandres til at acceptere den hvide mands system/pengesystem og maade at leve paa

 Fordi England allerede fungerede med det finacielle system, fordi de ogsaa var blevet overtaget af pengemaendene. Saa alle skulle passe ind i dette system som var blevet sat op. De sagde Indianerne aldrig ville passe ind og de ville derfor blive en byrde, de ville doe og degenere hen ad vejen. Og de henholdt sig selvfoelgelig til den Darvinistiske Theory. Det samme med det Skotske folk, Irerne, andre folk og Afrikanerne, hvor de ogsaa sagde at disse folkeslag ikke ville passe ind i deres system, saa de maatte udryddes hen ad vejen alle sammen, saa det der foregik var en udryddelses process.

 Der er ogsaa folk i Canada, der har foretaget studier om dette via det canadiske bibliotek i Ottawa. Studierne viste at Indianerne for en stor del blev udslettet med sygdommen ”kopper” Og der var en Britisk Oberst der skrev detaljeret dagbog, som stadig er tilgaengelig paa biblioteket, hvori han beskriver hvor effektivt spredningen af koppesmitten til Indianerne foregik. Han sammenholdt hvordan de forskellige Indianer stammer gik i forfald med denne forfaerdelige sygdom. De gav Indianerne taepper, der var inficeret/smittet fra hospitaler rundt omkring. De transporterede alle disse taepper ud til de forskellige Indianer stammer, ligemeget hvor de holdt til for at give dem koppe smitten. Det var forsaetlig folkedrab, ja det var.

Daniel: ja, fordi de ikke kunne lide systemet. Jeg har lige et andet spoergsmall – med alt det der sker rundt omkring os i verden lige nu – hvornaar ved du om du er paranoid/indbilder dig noget, eller om det er rigtigt trusler vi staar overfor ? Fordi sommetider foeler jeg at det er let at svinge fra den ene til den anden side. Ved du hvad jeg mener ?

Alan: I den tidsalder vi lever i nu er vi gaaet gennem en stor forandring. Fra at kunne gaa alle steder og floejte naar du oenskede det, er du nu paa vido kamera ligemeget hvor du gaar. Alt bliver optaget, saa hvis du er paranoid er det forstaaeligt. Vi opfoerer os ikke paa samme maade naar vi er paa Kamera/video og gaar ned ad gaden. Der er ingen spontanitet, selv to eller tre mennesker, der joker og ler – de goer ikke det samme mere, de bliver filmet hele tiden. Vores adfaerd er blevet aendret saa det er ikke uden grund hvis du er paranoid. Det er lige noejagtig derfor der bliver sat kameraer op overalt i verden, saa du faar beskeden om at du bliver overvaaget og spioneret paa hele tiden, og at det er helt normalt, den nye normal.

Husk paa det gamle ordsprog der siger 'bare fordi du er paranoid betyder det ikke at de ikke er ude efter dig' {latter} 

Men tak for at i lyttede med i dag. Godnat fra mig og min hund Hamish her i Ontario, Canada, maa jeres Gud eller Guder vaere med jer.

 

(musik: ‘Baker Street’ by Gerry Rafferty)

 

 Emnerne fra denne udsendelse er daekket i foelgende links herunder:Whooping Cough Outbreak Involved 90% of Vaccinated Children

Mobile Phones Alter Human Behaviour and Interaction with Surroundings

Toxic Gene in GM Crops

Humans = Locusts

Another BBC Presenter Charged with Rape

Scotland and Foreign Aid

Scientist to Go Ahead and Mutate Bird Flu into Killer

Satanic Temple to Open in New York

UK Calls for Police Diversity Recruitment

Conspiracy Theories Decrease Your Involvement in Politics and You Neglect Carbon Footprint

Former Aide to Blair arrested over Child Porn

Feinstein---Insider Trader, War Profiteer

Feinstein and Husband Blum's Scandals

US---Unlocking Cellphones Now Illegal

Who Can Fly Drones in UK?

Spy Agency Wants Power to Hack into and Infect Personal Computers

 

 Velkommen til ALAN WATT's officielle hjemmesider

cuttingthroughthematrix.com,   cuttingthroughthematrix.net,
cuttingthroughthematrix.us,   cuttingthroughthematrix.ca,
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Kopi side

cuttingthrough.jenkness.com

NY INTERNATIONAL OG FLERSPROGET SIDE
Alan Watt Sentient Sentinel http://www.alanwattsentientsentinel.eu
alanwattsentientsentinel.eu
(europaeiskee side inkluderer alle lydfiler og oversaettelser paa europaeiske sprog

 

Information til at koebe Alan’s books, CDs, DVDs and DONATIONER:Udenfor Amerika PayPal, kontanter, Western Union and Money Gram
(Money Gram er billigere; endnu billigere end Money Gram check – i Canadiske dollars:

 mail via posthuse over hele verden)

PayPal Ordre: brug knappen DONATE paa hjemmesiden – og –
Send en separat email sammen med donattionen (din ordre, navn og adresse, land)Det er muligt at koebe Alan's Materiale, see koebs og ordre information nedenfor

BOOKS

"Cutting Through"
  Volumes 1, 2, 3

&

"Waiting for the Miracle....."
Also available in Spanish or Portuguese translation: "Esperando el Milagro....." (Español) & "Esperando um Milagre....." (Português)

CDs

Ancient Religions and History MP3 CDs:
Part 1 (1998) and Part 2 (1998-2000)

&

Blurbs and 'Cutting Through the Matrix' Shows on MP3 CDs (Up to 50 Hours per Disc)

DVDs

"Reality Check Part 1"   &   "Reality Check Part 2 - Wisdom, Esoterica and ...TIME"

Denne tale af Alan Watt er oversaet fra Engelsk til Dansk af Torben Hansen

Du er velkommen til at kopierer disse informationer til andre som soeger svar paa hvad der egentlig sker I verden og hvad vi ikke bliver fortalt gennem de kontrollerede nyhedsmedier