DUTCH

 

ALAN WATT

“REALITY CHECK”

 

Dialogue Copyrighted Alan Watt – April, 2006

(Exempting Music and Literary Quotes)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM EN www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

“The Future"

by Leonard Cohen, Singer, Songwriter

 

You don't know me

from the wind

you never will,

you never did.

 

I'm the little Jew

who wrote the Bible

 

I've seen the nations

rise and fall

I've heard their stories,

heard them all

but love's the only

engine of survival.

 

Your servant here,

he has been told

To say it clear,

to say it cold

it's over,

it ain't going

Any further.

 

And now the wheels

of heaven stop

you feel the devil's

riding crop

Get ready for the future

It is murder.

 

Things are

going to slide

in all directions.

Won't be nothing

nothing you can measure anymore.

 

The blizzard of the world

has crossed the threshold

and it has overturned the order of the soul

 

When they said repent

I wonder what they meant

 

“De Toekomst”

door Leonard Cohen, zanger, songwriter

 

Je kent me niet

van de wind

dat zul je nooit

dat deed je nooit

 

Ik ben de kleine Jood

die de Bijbel schreef

 

Ik heb de naties zien

rijzen en vergaan

Ik heb hun verhalen gehoord,

ik heb ze allemaal gehoord

maar liefde is de enige

motor van overleving.

 

Jouw bediende hier,

hem is verteld

om het helder te zeggen

om het koel te zeggen

het is voorbij

het gaat niet meer verder.

 

En nu stoppen de wielen

van de hemel

je voelt de duivel’s

rijdende menigte

Maak je klaar voor de toekomst

Het is moord.

 

Dingen zullen

wegglijden

in alle richtingen

Er zal niets,

niets zijn, dat je nog kunt meten.

 

De hevige sneeuwstorm van de wereld

is over de drempel gestapt

en het heeft de orde van de ziel omvergeworpen.

 

Toen zij zeiden, heb berouw,

vroeg ik me af wat ze bedoelden.

 

Hi, ik ben Alan Watt en sommigen van jullie hebben mij gehoord op radio uitzendingen, die teruggaan tot 1998 op de “Sweet Liberty”uitzending en korte golfradio. Jackie Patru was de host en we doen er af en toe nog één op woensdagavond, alleen op internet deze keer en doen dat al een jaar of zo.

In deze programma’s hebben we de geschiedenissen van vooral mindcontrol behandeld. We zijn door de geschiedenissen van antieke religies gegaan. Hoe zij begonnen met beschavingen; de betekenis van beschaving; het geldsysteem dat onderdeel is en met religie samenbindt in het systeem dat beschaving genoemd wordt; de technieken om de volkeren te beheersen. Die zijn werkelijk niet zoveel veranderd. Dezelfde technieken worden gebruikt, alleen op een veel grotere schaal. Daarbij komt dat zij kinderen in school hebben en vroeg met het indoctrinatie proces beginnen, door hen een bepaalde versie van de realiteit te geven, die zij in het algemeen hun hele leven nooit in twijfel zullen trekken. Zij accepteren de wereld zoals die aan hen gepresenteerd wordt.

Vele, vele duizenden jaren geleden kwamen beschavingen op en gingen ze ten onder. En werkelijk, bij beschaving hebben we het over de creatie van kunstmatige systemen. Geld, natuurlijk, is iets onnatuurlijks dat voor handel gebruikt wordt. Het heeft zelf geen functie. Het is een middel. Op die manier wordt het gepusht, door middel van economie. Dus het is een middel dat helpt bij de handel. Het helpt handel, begrijp je, door het gebruiken van een derde partij.  En natuurlijk, degenen die het geld introduceren, beheersen uiteindelijk degenen die handelen, en degenen die kopen.

Van geld natuurlijk, bouwen zij steden. Steden zijn een kunstmatige bijenkorf –een “beehive”, zoals Plato ze noemde. En door middel van deze steden zijn deze beschavingen werkelijk één beschaving onder vele gezichten. Door de steden konden zij –omdat zij in een stad geld moeten gebruiken en zij kunnen in een stad niets laten groeien. Zij kunnen zichzelf niet voeden. Ze zijn volledig kunstmatig. Cultuur, die vloeibaar en flexibel is, is geen natuurlijk fenomeen. Tenminste, we weten niet wat een natuurlijke cultuur ooit was, maar het is zeker flexibel en plooibaar en er is een wetenschap in cultuurcreatie. Het is nog steeds bezig .En degenen die weten hoe ze het moeten manipuleren beginnen in de steden, waar ze het geld eenmalig op gang brengen en zij hebben de mensen buiten getraind om geld te accepteren voor hun voedselprodukten en zo verder. Daarna bouwen ze legers binnenin de stad en met het leger gaan ze buiten de stad en strijden met andere volkeren om hen in het systeem te dwingen. Dwingen hen om geld te gebruiken. Geven hen een religie. En echt, zij zijn slaven.

Zoals Charles Galton Darwin zei, de kleinzoon van Charles Darwin, hij zei tiedere beschaving is werkelijk een vorm van slavernij geweest voor de mensen en hij was er helemaal voor. Dat was een NATUURLIJKE ORDE volgens hem. En natuurlijk worden degenen die in macht en controle getraind worden, vanaf hun geboorte in deze techniek getraind. Zij worden opgevoed en luisteren naar een andere versie van realiteit dan iemand die in een lokaal woongebied opgroeit. Hen wordt verteld dat in de realiteit van het leven de roofdieren aan de top van de natuurlijke orde moeten staan. Zij zijn roofdieren, natuurlijk, want zij zijn zulke hypocrieten. Als goede roofdieren kunnen zij de kinderen niet vertellen hoe zij van hén eten of hoe ze hen voor verschillende doeleinden manipuleren, want kinderen begrijpen deze dingen niet. En degenen met de lage IQ’s, je weet de kleine mensen aan de voet van de heuvel, hén moet je in duisternis houden. De profanen.

PROFAAN betekent in Vrijmetselarij  “zij in de duisternis”, gewone mensen, dat in zichzelf echt hypocriet is, want het is als het breken van de poten van de koe en hem daarna trappen omdat hij niet op kan staan. Dat is de hypocrisie van dit systeem. En zo zien zij het publiek. Zij hebben onze benen gebroken en zij haten ons omdat we niet op kunnen staan. Wij zijn pathetisch. En natuurlijk beweren zij dat wij hén nodig hebben. Het is hetzelfde als te zeggen dat de muizen in het veld de havik nodig hebben. Dit is de logica van het roofdier.

Uit de dagen van Babylon en ervoor, voor Babylon noemden zij hen de Harappans. Dit is de naam die is blijven kleven aan deze mensen, door historici die hen gewoon een naam hadden gegeven, maar de Harappan cultuur breidde zich uit van Egypte helemaal door het Midden Oosten tot China. En nu graven zij de voor-Sumerische, Harappaanse steden langs handelsrouten op. En natuurlijk, zij  moesten het geldsysteem gebruiken om die zeer hoge levensstandaard te kunnen hebben, deze handelaren. En zij hadden zelfs sanitaire voorzieningen binnenshuis, iets dat sommige mensen vandaag de dag zelfs niet hebben, in Canada en sommige plaatsen.

Als je je verdiept in de Minoïsche culturen, vind je dat de Minoïers in de Egeiïsche Zee alle handelsrouten beheersten. Zij beheersten al de koopwaar op zee, land en alles. En zij hadden ook sanitaire voorzieningen in huis en centrale verwarming en zelfs heet water voor baden en douches, weet je en zij leefden neem ik aan in een mooie leefstijl. Zij hadden geschilderde fresco’s in ieder vertrek, handgeschilderd en het was gewoon een prachtig bestaan voor deze hoogantieke elite, die duidelijk de cultuur of het systeem zelf niet creëerden, maar deze kregen van een voorgaande beschaving. En zo groeit het uit tot dit rijk.

Dus we kijken naar mensen door de tijden heen, die intergenerationeel zijn en die hun systeem doorgeven aan de volgende generatie. En nu natuurlijk blijkt het daar allemaal over te gaan, want DYNASTIËN en MACHTHEBBERS geven de MACHT NOOIT OP. Als zij verhuizen omdat het hun beurt is om een oorlog te verliezen, -want zij verliezen om beurten, begrijp je. Oorlog heeft als doel verandering te creëren en om winst te maken. Niet waar het publiek denkt dat het voor is. Dus soms besluiten degene dit keer te verliezen. Zij verhuizen in het algemeen naar het kamp van de vijand, dat van hun vrienden is en ze verdelen de buit en brengen hun kinderen groot en veranderen de naam van het land en zij vinden het niet belangrijk hoe ze het land noemen.

DE ELITE WORDT NOOIT, OOIT UITGEMOORD OF VERNIETIGD met hun rijkdom. Zij verhuizen gewoon. Zij verhuizen door de tijden heen. Zij veroorzaken catastrofes aan een rijk als zij dat rijk opgebruikt hebben en als zij al een ander gecreëerd hebben om naartoe te gaan, walsen zij het oude plat en gaan verder. En dit is voor in ieder geval duizenden en duizenden jaren het systeem.

De truc van Darwin was om jou te laten denken dat we ons in 200.000 voor Christus gingen ontwikkelen en eerder zei hij zelfs 10.000 voor Christus, wat onzin is. Dit hele evolutie fenomeen is in werkelijkheid een vrijmetselaarsdoctrine. Het heeft niets te maken met wat wij denken dat het betekent. Het is een vrijmetselaarsdoctrine. Dus Darwin werd gewoon uit de hoed getoverd door The Royal Society, dat een wetenschappelijk vrijmetselaarsinstituut was en een charter van de Britse Kroon kreeg om te bestaan. En hij gaf “Origin of Speciesetcetera, voornamelijk om het recht van sommige types op heerschappij te rechtvaardigen. En hij had het niet over het heersen van dieren over andere dieren, hij sprak over het  heersen van henzelf OVER ons. Dus evolutie is een kastensysteem. Het rechtvaardigt een kastensysteem om het te versterken. En natuurlijk heeft het tot nu toe zeer goed gewerkt.

Teruggaand naar de Minoïers. We weten dat zij zeer waarschijnlijk deel uitmaakten van de antieke Egyptische elite, want de fresco’s op hun muren hebben dezelfde afbeeldingen, stijlen en technieken gebruikt, zoals je in de fresco’s zult zien, aan de binnenkant van sommige tombes in Egypte. En zij hadden zelfs de kleine krullen hangen aan de sloten aan de voorkant, van de jeugd, die ze in Egypte als aanduiding van de jeugd gebruikten. Dus ja, ze zijn goed te begrijpen (they make perfect sense).

Een echte elite, begrijp je, zou niet op een plaats leven waar zij gemakkelijk aangevallen kon worden. Zij zouden een front-rijk hebben of een stad, en erbinnen en erbuiten gaan, zeker, maar zij zouden tevens ergens een veilige plek hebben, zoals middenin de Egeïsche Zee. En we weten bijvoorbeeld van een cirkel van kleine eilanden, die nadat een vulkaan in zee gezakt was, in de Egeïsche Zee overgebleven was. Eens was dat een heel groot eiland. En eilanden als Thera zijn de restanten ervan. Als het centrum van de vulkaan in de oceaan verdwijnt, blijven deze kleine randen ervan over en worden aparte kleine eilanden en van die eilanden krijgen we veel van de Minoïsche geschiedenis.

Het is interessant, de Minoïers gebruikten de dubbelhoofdige bijl in hun religieuze ceremonieën, het symbool van de fascia, dat is van door de eeuwen heen. Dus we kijken naar iets dat de Katholieke kerk duizenden jaren later gebruikte, want de Minoïers leefden rond 5.000 tot 6.000 jaar voor Christus. En hier heb je dezelfde symboliek, die gebruikt wordt door hun eigen Katholieke kerk, die eenvoudigweg hun cultuur erfden van de Grieken die zich naar Rome verplaatsten. Dat is de elite, vanzelfsprekend, en zij brachten al deze symboliek met zich mee. De Grieken kregen het van de Minoïers.

Dus dit is een eindeloze stroom door de tijden heen, van een taal zou je kunnen zeggen, die zij zeer goed begrijpen en die enkele hoge Vrijmetselaars begrijpen en die door sommige mensen die natuurlijke meesters zijn door henzelf uitgepuzzeld kan worden, maar het zijn er maar weinig. Maar de Katholieke Kerk gebruikte deze Minoïsche fascia van de bijl, met de bundel van takken eromheen, dat betekent  “kracht zit in de aantallen”.

Als je een twijg neemt kun je deze gemakkelijk breken, maar als je er een heel stel in een bundel hebt en je probeert deze te breken, gaat het moeilijker en dus moet de adel, de heersende elite tegen iedere prijs bij elkaar blijven. En in het midden van de bundel bevindt zich de hoofdspies van de fascia, de werkelijke bijl zelf. Deze bevindt zich ook in de Senaat, in de Hal van het Congres in de Verenigde Staten, waar meneer Bush nu zijn speeches geeft, zoals ieder ander voor hem deed. Aan beide kanten zul je de fascia zien, de symboliek van de fascia of het systeem, waarbij de elite de centrale speer omringt en zij zijn allemaal aan elkaar verbonden.

Zij zijn samengebonden, door eden, begrijp je, in bloed en geld en zo verder en met hun eigen geheime religie. Dus ja, we creëren een systeem, dat een lange, lange geschiedenis heeft tot in “the mists of time”(onvertaald). Wat de elite onder beschaving verstaat is ABNORMAAL.

Zij creëren het ABNORMALE. Zij zijn degene die afwijken, daarom kunnen ze het ABNORMALE creëren. Uit afwijkendheid kan niets normaals voortkomen. Dat is te begrijpen.

Dus je hebt een kunstmatig systeem dat bedriegt. Het woord CON, COHEN, CAIN, KAHN, KING, het komt allemaal van dezelfde stam van PRIEST (priester). Zij lichtten de mensen op (“CONNED”) door hen geld te laten gebruiken. En daarna natuurlijk konden zij hun steden creëren en mensen inhuren voor een permanent leger. Je kunt een groep mannen niet bij elkaar houden en ten strijde laten trekken tegen iemand als je niet een soort manier hebt hen daar te houden. Een soort beloning. Zij zullen uiteindelijk huiswaarts keren omdat ze zich vervelen en er genoeg van hebben.

Dus geld is altijd de sleutel geweest tot deze beschaving. Dit bouwproces. Het bouwen van steden, rijken, de samenleving zelf. En Vrijmetselaars als Albert Pike en Mackey en nog een hele hoop anderen, verheerlijken altijd hun eigen verdiensten van hun vermogen een samenleving te bouwen, een cultuur te bouwen. En net als in de Middeleeuwen, toen zij hun kathedralen bouwden en hun enorme kolossale kerken en zo verder, bouwden zij deze vaak naast of bovenop de bestaande. En dus, terwijl zij de nieuwe bouwen, breken zij de oude af.

Het oude tijdperk, het systeem wordt begraven en afgebroken terwijl ze de nieuwe opbouwen.

Dus we hebben een elite die oorlog, geld, steden, cultuurcreatie, religie en al de dingen gebruikt die in cultuur verschijnen, zoals festivals, doorgaans gebaseerd op maan-, zon- en sterren mythologieën om de mensen in toom te houden. Houd ze gelukkig, onder de duim, stom en vooral gehoorzaam, want gehoorzaamheid is zeer belangrijk. En natuurlijk was de zonnegod een van de belangrijkste, die ze door de tijden heen tot in het heden gebruikt hebben. En het is een gereïncarneerde zonnegod, begrijp je, het is hetzelfde oude ding, steeds opnieuw opgedist waarbij de onzichtbare god, de “Grote Architect van het Universum”, zoals de Vrijmetselaars hem noemen, ook altijd een zoon kiest –zijn eigen zoon, om leven in de wereld te brengen, want zij beweren, dat zonder dit zijn wij, de profanen dood, begrijp je.

Op een manier hebben zij gelijk, want als je geen realiteit kent, ben je dood. Want leven als een mens betekent dat je een voelend, gewaarwordend, volledig bewust wezen bent. Dus je vind dezelfde terminologie in alle religies. Je vind het ook in het Christendom waar Jezus tegen de man zegt: “laat de doden hun doden begraven”. En predikanten wijden daar niet over uit, want zij kunnen dat niet echt doorgronden. “Hoe kunnen degenen die rondlopen de doden begraven?” . Dat komt omdat leven nog niet betekent dat je tot leven gebracht bent, dat is het grote bedrog vandaag. Iedereen raast rond in hun auto’s, zo snel als zij kunnen. En ze denken dat zij leven omdat zij in beweging blijven en zij doen niet meer aan boodschappenlijstjes. Zij moeten gewoon in beweging blijven en de hele tijd lawaai horen blazen en muziek afspelen of iets, begrijp je, want zij zijn bang om te denken.

 

En diegene die niet voor zichzelf zullen denken, worden in alle tijden geclassificeerd als de DODEN. George Orwell gebruikte dat zelfs in zijn boek “1984”, waar Winston en zijn vriendin opgepakt worden door de denkpolitie voordat zij meegenomen worden naar het Ministerie van Liefde voor marteling. En dat is wat hij zegt als zij opgepakt zijn: “Wij zijn de doden, wij zijn de doden”. Hier geven de Vrijmetselaars een kleine onthulling. Het betekent dat als zij echt leefden, zij nooit op deze manier gepakt zouden zijn.

En natuurlijk zijn er vele, vele graden van het ontwaken uit de dood. In Vrijmetselarij hebben zij een substituut: een stel treden op een ladder, die graden genoemd worden, voor de idioten op de bodem die zich aansluiten, om hogerop te komen, denkend dat zij op een dag een magisch nummer zullen bereiken en zij een volledige, hoge Chutzpah zullen worden, begrijp je en zij krijgen deugd. Ja, deugd. Hen wordt deugd onderwezen.

Al deze dronkaards en mannen die alle dingen hebben gedaan die iedereen heeft gedaan, krijgen plotseling deugd. En zij denken “oh mijn hemel, ik ben een 32e graad Vrijmetselaar van de Schotse Rite, en ik ben verlicht en ik heb deugd”. Ik heb deugd, terwijl zij hun handpalmen kruisen met zilver, in hun handdrukken en elkaar aftbetalen, begrijp je en al de cadeautjes van de samenleving nemen om van te leven. Je weet wel, lagere belastingaanslagen met een duwtje, een wenk, een knikje en een handdruk naar de belastinginspecteur en dat is hetzelfde met de politieman die hen pakt voor te snel rijden. Is er niemand die de zoon van een oude weduwe kan helpen? Waarom is dat? (Y) Waarom?

Dus je krijgt al deze rotzooi, begrijp je en deze mannen zijn slechts bodemvoeders. Zij zijn de lage roofdieren want wie anders zou zich aansluiten bij een “genootschap met geheimen”, zoals zij zichzelf noemen zonder te weten waar het precies over gaat? Alles dat zij weten is wat de Vrijmetselaars verzekeren, dat iedereen altijd heeft geweten. “Als je je bij ons aansluit zul je hoger op de ladder in het leven komen”. Je krijgt kleine speciale gunsten.

Dus dit is de nonsens, begrijp je, die in Vrijmetselarij omgaat. Zij zijn bodemvoeders van het lage niveau, want zij willen al de kleine cadeautjes en het maakt hen niet uit of hun buurman, die nu een onïngewijde is, die precies hetzelfde is als zij, is nu een oningewijde en als hij een hogere belastingaanslag krijgt en hij moet zijn snelheidsovertredingen betalen en zo verder. Het maakt voor hen niet uit dat deze man te lijden heeft en hij niet. Dat is het vrijmetselaarsgeloof (“creed”). Het is “krab jij mijn rug, dan krab ik de jouwe”. Dogma, begrijp je

Maar natuurlijk stopt het daar niet, want een cirkel heeft 360 graden. En deze kleine prunes (onvertaald) komen niet vreselijk hoog. Dit geldt vooral voor eerste generatie Vrijmetselaars, want er is ook een voortplantingsprogramma in betrokken. En we kunnen dit opnieuw terugleiden tot Sumer en zo, van inter-generationele en selectieve voortplanting. Dus laat Darwin niet denken dat hij dit idee zelf verzon.

In feite kun je in de geschiedenis van vandaag vinden dat zijn grootvader er al lang vóór hem een boek over geschreven had. En hij predikt een vrijmetselaars dogma: het recht van een elite om te heersen, begrijp je. Een superieure intellectuele elite, die niet bang is om agressie te gebruiken en te doden als dat nodig is. Altijd voor jouw eigen bestwil moet je begrijpen. Dat is een goed excuus van het roofdier, maar op een of andere manier kunnen zij dat rationaliseren. Maar wij zijn de kinderen en wat weten wij eigenlijk. Je kunt de kinderen niet bang maken door hen de waarheid te vertellen. En op een manier, in de fase waar we vandaag zijn, is dat waar. In zekere zin is het zeer waar. De kinderen willen het niet horen.

Dus je hebt een eindeloos bedrog van verkooppromotie, het uitlenen van geld; priesterschappen die interest vergaren, door duizenden en duizenden jaren heen. En intergenerationele families die een andere realiteit onderwezen wordt dan degenen op de bodem. Die gaan naar de kleine rode schoolgebouwen. In Engeland zijn het kleine roodstenen gebouwen, zo verwijst de elite naar hen. Natuurlijk, hún universiteiten zijn van granietsteen, terwijl het gewone vuil naar de roodstenige universiteiten kan gaan. 

Margaret Thatcher kwam in de vroege jaren ’80 onder vuur te liggen, voor zover dat kan, voor het subsidiëren van private scholen voor de rijken met belastinggeld. En zij rationaliseerde het door het vertellen van de waarheid, zoals zij regelmatig doen, en ze zei: “wel, hier komen jullie toekomstige leiders vandaan”. Jouw toekomstige industriële leiders, politieke leiders, economen en zo. Zij komen van deze scholen en hier ontmoeten zij elkaar. Zij groeien op in het leven terwijl zij elkaar kennen en zij zullen al de juiste posities bekleden. En zij vertelde de waarheid, dus daar is niets vreemd aan. Zij vertellen regelmatig de waarheid.

Het is het publiek, als zij het horen, zij zeggen: “ik weet dat ik dat gehoord heb, maar zij kunnen niet echt menen wat ze zeggen”. Dus het publiek werd op deze manier getraind begrijp je. Je traint degene die misbruikt wordt om te houden van de degene die het misbruik pleegt. Het publiek kan dit niet echt uitpuzzelen en dus maken zij excuses vóor hen: “wel, misschien had ze een slechte dag toen ze zei wat ze zei, of wel, de problemen die zij op haar bordje heeft, ik geef haar geen schuld”. Begrijp je, dit is de wijze waarop geredeneerd wordt.

Dus een intergenerationele elite met vele priesterschappen- en Sumer had oh zo veel priesterschappen die zorgdroegen voor het wettelijke systeem en vastgoed en onderafdelingen van vastgoed en testamenten, doodbelasting (death duties) en zo verder. Alles dat bureaucratieën vandaag de dag doen. Ze veranderden simpelweg hun kleding. Vandaag dragen zij dragen pakken en dassen of witte jassen zoals wetenschappers.

Dus dit systeem is door de tijden heen doorgegaan, waarbij zij zelf naar een andere plaats gaan en dat wat achtergelaten wordt vernietigen. Maar ze laten het in een bepaalde staat achter, zodat de controllers op het lage niveau blijven om er zeker van te zijn dat het gestandaardiseerd is. Op die manier krijg je een groter rijk hier, dus kunnen zij teruggaan naar het oude, Dus zij creëren grotere en grotere imperiums. En dit is deel van het Grote Werk, zoals zij het noemen, opnieuw, dat zij claimden, 4.500 jaar voor Christus, “Het Grote Idee”(“The Big Idea”) zoals meneer Bush senior het noemde, The Big Idea. Het BB-TO BEE OR NOT TO BEE, zegt Shakespeare voor degenen die het weten.

En verder gaan we door de tijden totdat we hun doel in zicht krijgen. En zij hebben ons verteld over het tijdperk van Aquarius. Er zijn zoveel redenen voor Aquarius dat hij Aquarius is. Als eerste, zelfs in het Nieuwe Testament, want Jezus was het teken van Vissen, een vis. De visser van mensen. De eerste mannen die hij wierf, waren vissers. De koning van de filosofen. Het Pythagoras type ding. En de gekozenen gebruikten het symbool van de vis waar zij ook heen gingen als een teken van Christendom, voordat zij het kruis gebruikten. En in feite werd het kruis gebruikt voor de binnenste sekte want er is altijd een exoterische betekenis voor het publiek en een werkelijke betekenis voor de ingewijden.

Dus het kruis werd altijd gebruikt als een symbool van de zon, maar de vis, natuurlijk was voor het publiek –voor de profanen (onïngwijden). Dus de vis heeft tweeduizend vreemde jaren geheerst en nu gaan we naar Aquarius.

Dus in het Nieuwe Testament hebben ze Jezus die zegt naar de stad te gaan, begrijp je, en je gaat naar een man die een plaatje van water draagt, de Waterman (Aquarius) natuurlijk en hij leent zijn jas en zo dan, begrijp je, precies daarin geven zij jou een clou, dat dit de tijd zou zijn voor de volgende komst, begrijp je van de mensheid, het nieuwe type. Het Watermantijdperk van vrede en begrip.

Wel, vrede is niet vrede zoals je het kent. Vrede komt als er geen bewustzijn en oppositie is ten aanzien van deze agenda. Dat is wat zij bedoelen met vrede. En er komt vrede als er niet genoeg van jullie zijn om problemen te veroorzaken en degene die achterblijven geen functioneel brein hebben om te gebruiken. Dat is vrede, vandaar de haast richting chips en het chippen van de hersenen en implantaten en zulke dingen, een totaal gecontroleerde samenleving.

Zij willen vrede. Zij willen ons niet al deze media nonsens geven. Deze voortdurende propaganda om ons op een dood spoor te houden en je weet, het gras grazend als goede kleine schapen. En het gaat ook af van hun winsten, want zij willen pure winst, begrijp je. Zij willen 100% winst van ons en zij moeten toestaan dat wij onszelf vermaken, om ons gehoorzaam te houden en grazend, en sporten en circussen en al die dingen, begrijp je, en speelgoed kopend. Troep uit China. De beloningen –kleine Pavloviaanse beloningen aan het einde van de maand. Dat gaat allemaal af van hun uiteindelijke winst en dat maakt hen van streek, omdat het niet efficiënt genoeg is.

IN dit systeem dat tot bestaan aan het komen is willen zij volledige uiterste efficiency, waarin een persoon niet geboren zal worden, tenzij zij een taak voor je hebben.

En anders kunnen ze je lichaamsdelen verkopen als foetus verkopen om wat winst uit de investering te krijgen. We zijn door de geschiedenis door een horrorshow heengegaan. We hebben mensen onderdrukt zien worden. Ze handelen op een  natuurlijk wijze en verzetten zich.Dus je hebt kracht en voor iedere kracht is er een gelijke en tegengestelde reactie. Daarna beheersen zij het conflict om het tot een conclusie te brengen: de synthese van het alles. En voordat je het weet zijn we in de richting gegaan die ZIJ willen dat we gaan.

WIJ zijn de SCHAPEN. ZIJ zijn de GOEDE HERDERS. Goede herders herderen de schapen. Zij kennen hen bij naam. De schapen komen naar hen toe en vinden hen aardig, want schapen weten niet waarom zij bestaan. Zij denken dat ze daar zijn om gelukkig te zijn. Zij weten niet –zij vragen niet eens waarom de herder zoveel zorg aan ons besteedt en tegen ons praat en dat komt omdat de schapen niet weten waarvoor ze daar zijn. Zij weten niet dat het hun functie is om de herder te voeden. Maak winst terwijl zij de wol en de vacht nemen, begrijp je. Dat is een goede herder. Een slechte herder slijpt de messen waar de schapen bij zijn en slacht er één en de rest is doodsbang. Zij rennen weg als zij hem zien.

Dus de goede herder draagt een pak en das en zegt:  ik beloof je te helpen”, maar in welke categorie je jezelf ook plaatst, het is een kant-en-klaar hokje waarin je jezelf stopt: “Ik ben linkervleugel, ik ben rechtervleugel”. Ik ben boven. Ik ben beneden. Wat het ook was. Het is hun systeem en zij leiden jou waar zij willen dat je gaat, en dat is het abattoir. Maar je word niet geacht dat te weten totdat het gebeurt. “Arme stakkers. Je moet de kinderen niet bang maken”.

Dus vertel je hen wat ze in Vrijmetselarij de NOBELE LEUGEN noemen. En zij geven ons voortdurend nobele leugens. “Wel, we kunnen het de mensen niet vertellen, de arme stakkers, ze zouden het niet begrijpen”. En dus hebben ze door de duizenden jaren heen debatten gehad en er waren velen nodig voor het werk natuurlijk. Als ze heel veel arbeid nodig hadden, brachten ze hen groot totdat zij zich voortplanten, vermenigvuldigden en yah, de yah. En dat deden ze. En zij werden gemakkelijk slaven voor hun meesters. En als er teveel van hen waren, zou de elite samenkomen en zeggen, “laten we een oorlog hebben en er een paar afslachten” en dat doen zij ook.

En natuurlijk, sinds werkelijk de zestiende eeuw, toen de Rozenkruiser beweging in Engeland openlijk aan de oppervlakte kwam, was dat het moment dat de echte push kwam voor een meer door deskundigen geleide samenleving (expert run society).

In de achttiende eeuw kwam het echt van de grond met al de verschillende schrijvers uit de kruislings voortgeplante (interbred) elite zoals Charles Darwin. Charles Darwin’s familie plantte zich generaties lang alleen voort met een andere familie, de Wedgwood familie, de beroemde aardewerk Wedgwoods van Engeland. En zijn grootvader trouwde met een Wedgwood. Zijn vader trouwde er met één. Charles trouwde er met één. En toen zijn vrouw stief,  trouwde hij met de zuster van zijn moeder, een andere Wedgwood. Dus het zijn allemaal Wedgwoods en Darwins door elkaar gemengd, begrijp je. Totdat ze wat bloed van buiten brachten, de Galton’s, een ander stelletje dat in populatie reductie geloofde. En zo eindigen ze met- of Charles eindigde in ieder geval met tien kinderen van zijn eerste vrouw en acht van hen stierven zelfs tijdens de geboorte, en de andere twee stierven in krankzinnigengestichten toen zij heel jong waren. Te doorgefokt begrijp je.

Maar dat is deel van het programma, opgestart door de elite via Rozenkruiserij, toen zij een middenklasse moesten opbouwen om dat wat ging komen te leiden: het industriële tijdperk, waarbij zij een middenklasse van gehoorzame middenklasse mensen nodig hadden, die op hun beurt hun neus zouden ophalen naar de mensen die zij zojuist hadden achtergelaten op de bodem van de stapel. Dus de middenklasse zou zeer snobistisch worden. Zij hadden hun eigen versie van Vrijmetselarij. Niet een nobele orde zoals de elite had. Ze hadden een versie en zij niet wisten dat er iets anders was dan die waarbij zij zich hadden aangesloten. Zij dachten: “dit was het, ik heb het gemaakt. Ik ben eindelijk op de berg”.

Dus dit zwendelspel is door en door en doorgegaan. En natuurlijk, in de achttiende eeuw met de Franse Revolutie zien we het in een meer open dimensie gaan, waar je ziet dat het zich onthult, waar zij werkelijk duizenden en duizenden gewone Franse boeren uitroeiden, want het was niet alleen de elite achter wie zij aanzaten en die zij wilden afslachten, waarvan zij vonden dat het overbevolking was in de provincies van Frankrijk. En zij sleepten hen naar buiten in boten en bliezen hen op en dat soort dingen. Heel zoet en dit was hun idee van een wetenschappelijk geleide samenleving door een intellectuele elite en dit is doorgegaan tot aan de dag van vandaag.

We worden nu door zoveel bureaucratieën bestuurd en NGO (non-gouvernementele organisaties) groepen van deskundigen die voor ons spreken, hoewel wij niet weten wie zij zijn. Dit is wat de wereld van vandaag bestuurt. Een wereld die bestuurd wordt door een “Natuurlijke Orde” (“Natural Order”). Zij noemen het de intellectuele elite: degenen die zich bewezen hebben, zoals H.G. Wells zei: “zij hebben voor de geschiedenis en de rijkere families eeuwenlang bewezen dat zij de natuurlijke elite zijn”. Zij hebben het recht te heersen over de minderen -je weet, degenen in het duister; die jongens aan de voet van de heuvel daar; je weet, de mensen die Mozes achterliet. En dat is natuurlijk het verhaal over Mozes.

Mozes was niet een echt persoon. Het was een mythe die in Egypte leefde en voor die tijd in India. En het heeft niets te maken met een persoon als zodanig of een zwervend gevangen volk. Het is de Natuurlijke Orde volgens de mysterie religie, want de zogenaamde Israëlieten die de slaven waren geweest, bleven nog steeds slaven; waren nog steeds eenvoudige mensen. Dus in het verhaal, dat exoterisch en esoterisch is, bevinden zij zich onderaan de berg. En het bliksemt en dondert om hen heen, daarom kunnen zij de berg niet beklimmen. Zij kunnen Mozes niet volgen, want alleen de verlichte man, begrijp je, de verlichte man is de man die verlicht is en geest heeft, begrijp je. DE PROFANEN; ZIJ DIE IN DE DUISTERNIS ZIJN,  hebben geen geest (“SPIRIT”). Daar is het grote geheim, begrijp je. Jij bent minderwaardig. “Jullie zijn instinctmatige wezens”, zoals Paulus in het Nieuwe Testament zei.

Dus het gepeupel, de massa, die slaven zijn, blijven slaven en zij blijven daar. En natuurlijk, omdat ze slaven zijn en dom en idioot zijn, maken zij een gouden kalf, want de slaven, de minderwaardigen, willen iets op twee benen of tenminste vier benen, dat tastbaar is om te aanbidden. Zij willen geen god of zoiets die ze niet kunnen zien, voelen en aanraken. Zij willen iets fysieks aanbidden.

En Mozes, “de verlichte”, gaat de berg op, in de graden omhoog tot het niveau om met God te praten. Hij ging waar de rest niet kon volgen. Dat betekent het. Dat is het eenvoudige esoterische verhaal. En Mozes natuurlijk, betekent in de Egyptische taal “kind”. “Tenzij je word als een kind, kun je het koninkrijk van de hemel niet zien”, begrijp je. Ramoses betekent kind van Ra. Thothmoses betekent kind van Thoth en zo gaan we verder.

Dus we bevinden ons al een lange, lange, lange tijd onder geweldige mindcontrol. We bevinden ons nog steeds onder intense controle. En de Vrijmetselaars, opnieuw, zullen jou in hun eigen publicaties vertellen dat er een offensief van vrijmetselaars is voor universeel onderwijs, hetzelfde onderwijs wereldwijd om een stel sukkels te standaardiseren, die de realiteit nooit zullen betwijfelen. Die de realiteit zullen accepteren zoals deze aan hen wordt gepresenteerd, vanaf de geboorte. En dat is wat goed management betekent. De schmucks (onvertaald) weten niet dat ze schmucks zijn.

Als je de mensen uit colleges (middelbare en hogere school) en universiteiten ziet komen, (kijk naar) de wijze waarop de mantel –begrijp, de mantel was gewoonlijk zwart, voor Saturnus. Nu gebruiken zij de rode. Het is me opgevallen dat deze heel populair zijn. Ik zag een rozeachtig rood die misschien nog meer zegt, voor beide sekses. En als je een architect of een ingenieur bent, begrijp je technische tekeningen. Je ziet dingen op een andere manier dan andere mensen, want de meeste mensen zien het massieve aanzicht van een object. Zij zien de verschillende aspecten niet. Het vooraanzicht, bovenaanzicht, het zijaanzicht. Zij kunnen geen plaatje in hun hersenen maken, maar de architect kan dat wel. En natuurlijk, als je een kleine “haud” (onvertaald) draagt, zoals de Brickmasons (steenmetselaars) ze noemen- zij gebruikten een haud waarmee zij de stenen de ladder op droegen. Daar leggen zij ze op en dat vierkant stelt dat voor, begrijp je. Het vierkant maken van het hoofd. Dus het ronde hoofd is niet natuurlijk, de rollende steen. En het heeft het perfect vierkant gemaakte hoofd begrijp je. In Vrijmetselarij noemen ze het de Ashlar. Het is nu vervolmaakt.

Dus de natuur was niet goed genoeg. Zij zelf zullen de natuur perfectioneren, dat zeggen ze in Vrijmetselarij. Zij zijn hier om dat wat minder dan perfect is te vervolmaken. Wel, wat denk je dat dat betekent? Alles, inclusief jou.

En als je van bovenaf kijkt natuurlijk op deze kleine vierkante hoofden en mensen met de kostuums en jurken aan, dan zie je dat. Je zult het vierkant zien en als je het hoofd zou zien, dan denk je dat je de cirkel ziet, maar in het midden zie je het vierkant maken van de cirkel. Dat is wat het betekent. Het vierkant maken van de cirkel. Het vierkant maken van jouw brein. Een steen in de muur (“a brick in the wall”) en het betekent in werkelijkheid dat je een kwaliteitsstempel op je hebt van degene die het systeem leiden, dat zij je onder de duim hebben gekregen. En je bent nu stom genoeg om in hun systeem te werken en 40 tot 50% van je verdiensten aan hen af te geven, begrijp je.

In de oude dagen hadden zij slavendrijvers nodig. Slavendrijvers nemen jouw winst weg en wie houdt de slavendrijvers in de gaten?  Begrijp je, dus wij zijn zichzelf in standhoudende slaven door middel van geld, waarvan wij denken dat het net zo natuurlijk is als zwaartekracht, omdat het in onze tijd waarin we leven bestaat. En zo makkelijk is het om over ons te heersen. WIJ ZIJN ZICHZELF IN STAND HOUDENDE SLAVEN.

WE ZIJN GETRAIND VOOR ÉÉN DING EN DAT IS HET WERKEN IN EEN SYSTEEM OM TE PRODUCEREN EN TE CONSUMEREN en of je nu produceert of consumeert, met al de verkoopbelastingen betaal je nog steeds heel veel belastinggeld en dat gaat natuurlijk terug naar de elite, die het geld gebruikt voor grote projecten, die we allemaal zogenaamd publieke projecten noemen. Enorm grote projecten, zoals het bouwen van spoorwegen dwars door continenten en gaswerken in Engeland en waterwerken en snelwegen. En daarna, als zij het allemaal in werking hebben en alle problemen eruit gestreken hebben, verkopen ze het aan elkaar voor een schijntje, begrijp je. Dat heet vooruitgang en al de schmucks blijven het doen.

Mensen zien dit door de eeuwen heen in Europa, waar deze enorm grote projecten door de belastingbetaler opgebouwd werden. “We werken allemaal voor het gezamenlijk goed, het gezamenlijke goed en dan, jee, op een dag vertellen ze je “dat we zo niet langer door kunnen gaan. Het is te duur. We hebben meer professionele mensen nodig met een motief, een winstoogmerk om voor ons te zorgen. Dat is de enige stimulans om dingen te laten werken”. Dus konden ze het inpikken voor een schijntje en natuurlijk, een handvol van de elite (de vrijmetselaars vriendjes) krijgt het voor niets. Dus het is een prachtige wereld, deze weg naar vooruitgang. Dit doel van vooruitgang.

Aan het publiek wordt nooit exact beschreven waar ze heengaat en dat is niet bij toeval. Hoewel het je op een legalistische manier verteld wordt door middel van films en romans en zelfs liedjes, want dat heet voorspellend programmeren. Want wettelijk moeten ze jou vertellen wat ze aan het doen zijn en dat doen ze de hele tijd in de films, romans en muziek.

Plato beschreef deze hele techniek. Vandaag noemen we het een vorm van indoctrinatie, voorspellend programmeren, dat betekent dat door middel van fictie of door wat ook- je hebt het naar je zin en je word onder de deksel (under cover) vermaakt. ENTER-TAINTAIN komt van “tin the cover”, het inblikken van de deksel. Als je “onder de deksel” bent, werkt jouw verstand of dat deel van jouw geest niet. En als het niet werkt, ben je je niet bewust dat je als een computer gedownload word. En al de kleine emotionele technieken die zij gebruiken. Je identificeert je met een held of de vrouw met de heldin en je hebt al die mensen ertussenin tegenwoordig, en al dit materiaal. Op het moment dat je je met de karakters identificeert hebben ze je, want zij kunnen je overal mee naartoe brengen, ongeacht wat dat karakter doet, want zolang je je maar zó’n klein beetje met hem identificeert, kunnen ze je heel ver meenemen in waar zij willen dat jij gaat in emotioneel opzicht.

En dus, als de echte zaken in jouw eigen leven beginnen te gebeuren, zeg je, “wel, dit is soort van vertrouwd voor me en je gaat er niet tegen in, want je denkt, “wel, dit zal wel de enige weg zijn die we kunnen gaan in de samenleving op dit specifieke gebied. Het zal wel een natuurlijke evolutie zijn”. Maar jouw geest was voorbereid, want deze mannen zijn de herders weet je. Ze hebben een ander stel slaven en wetenschappers die voor hen werken om deze mind control business uit te voeren en tot een bepaalde hoogte hoeden zij ons.

Als eerste van alles weten zij wat zij willen laten groeien in dit veld, met het gewas dat zij willen en hoe hoog en hoeveel. En zij bereiden eerst het land voor. Zij kappen het (kreupel)hout. Zij bewerken het met ploeg en eg. Zij doen al het noodzakelijke grondwerk en daarna zaaien zij het zaad en kijken ze hoe het groeit en cultiveren ze het.

Kijk naar wat ze doen met je geest om deze voor te bereiden op iedere gebeurtenis die in jouw leven zal gebeuren, iedere grote gebeurtenis in jouw leven.

Je zult het allemaal in films zien, vooral in deze tijd. In de laatste eeuw waren het voornamelijk romans en toneelstukken en muziekhallen enzovoort. Maar vandaag gebeurt het in de TV van iedereen: de één-ogige set, het oog van Lucifer of Ra. The Te-Levi-Zion. Ze programmeren het rechtstreeks in je voor vermaak. Daarna zie je het in jouw leven gebeuren. En je denkt, “wel ik denk wel dat dat goed is. Het is natuurlijk, toch?, en je denkt niet langer verder dan dat, waar het idee in de eerste plaats vandaan kwam.

Het is aan jou verkocht door middel van entertainment en dat is de voornaamste reden voor het bestaan van entertainment. Het is niet voor jou om te zitten en muziek te hebben, terwijl je gras kauwt als goede kleine schapen. Het heeft het doel om jou te programmeren.

En daarom moet je veel geld hebben om binnen te kunnen komen in de entertainment industrie. Je moet veel geld betalen en je moet gekwalificeerd zijn in het zijn van vrijmetselaar van een hoge graad, die “de scores” (onvertaald) kent zoals zij zeggen, want zij kunnen geen enkele Joe Blow binnenlaten.

Plato zei dat duizenden jaren geleden: “CULTUUR WORDT VANAF DE TOP GECREËERD EN OP DE MENSEN GELEGD. Aan jou wordt geleerd dat het van de gewone mensen komt, begrijp je, en het verwelkt of bloeit op of het is onkruid dat groeit. Maar dat gebeurt niet, want zij kunnen het zich niet veroorloven iets van de gewone mensen te laten komen, want het staat niet in hun plan. Zij vertellen je nooit over de onvoorspelbare consequenties, die de meest simpel lijkende onschuldige dingen misschien kunnen hebben; de rimpeleffecten en waar het invloed op zou kunnen hebben enzovoort. Dus alles komt van de top naar beneden in deze cultuur creatie business. En zo is het altijd geweest in de beschaving. Wat normaliteit was, we hebben geen idee.

Voorafgaand aan de opkomst van deze karakters met hun systeem, het antieke systeem van geld, oplichterij (conology); je weet, priesterschappen en heerschappijen (rulerships), en handel. RULER natuurlijk komt van ruler (=liniaal). De liniaal die gebruikt wordt op school, de liniaal. ALLES IS VRIJMETSELAARS TERMINOLOGIE.

Cane is hetzelfde ding. Hij is een priester, hij is ook een bouwer. Cainwas de eerste listverzinner, de eerste wetenschapper die dingen maakte met metalen enzo, wapens. En je hebt een liniaal. Een cane is ook een liniaal. Zij gebruikten de canes, de matten biezen om linialen te maken in het oude Midden Oosten.

Zij heersen over ons en zij meten ons, begrijp je en een goede heerser weegt jou in de weegschaal (“in the balance”) zoals zij zeggen. En als je te licht bevonden bent, zal hij je niet meer willen hebben want hij wil efficiëntie. En daar gaan we nu heen met het puur efficiënte school voor werk. SCHOOL VOOR WERK.

Nu, als je luistert naar de elite -als je je ooit onder hen beweegt, zul je hen dit soort dingen heel vrij horen bespreken: “Oh, de mensen hebben ons nodig. De massa, het volk, de profanen. Zij hebben ons nodig”. Het is hetzelfde als zeggen dat de muizen in het veld de havik nodig hebben en dus rationaliseren zij deze onzin.

Zij kunnen nooit eerlijk naar zichzelf kijken, want goede psychopaten kunnen dat niet. Zij leven op ego, super ego. Daarom zijn het PSYCHOPATEN. En zij krijgen hun zin, ongeacht de consequenties voor wie dan ook om hen heen, want zij hebben geen empathie voor anderen. Ze kunnen wel met elkaar samenwerken zolang zij richting een gezamenlijk doel werken en zij delen de buit altijd.

Maar het ligt duidelijk voor de hand dat de tijd zal komen dat goede psychopaten zich tegen elkaar moeten richten. En er zal uiteindelijk een dag komen dat de troon van de wereld in zicht komt en ieder van hen zijn naam in steen gegrift wil hebben, zoals ze altijd doen, deze jongens. Een standbeeld met zijn naam in steen gegrift. Hij is de eerste koning van de hele planeet.

 

En zij kunnen hun ongeduld nauwelijks verbergen om het te krijgen. Dus de samenwerking zal niet voor altijd duren. Maar dat helpt de massa niet natuurlijk, want in de tussentijd worden zij afgeslacht.

In de achttiende eeuw werden populatie controle besturen door Engeland onder Thomas Malthus gehouden. En zij bespraken methoden om het overschot van de bevolking uit te moorden, door ziekte of het creëren van huizen op moeraslanden en in ongezonde gebieden. In andere woorden, wat wij de Amerikaanse Indianen hebben aangedaan. Zij stopten hen in gebieden waar ze niet zo goed te eten hadden en waar het klimaat niet al te best was; en het was moerasland, vol met muskieten of wat ook. En plagen braken uit. En zij hadden het onder Malthus uitgewerkt. De armenhuizen die zij creëerden, waar zij je ingooiden als je blut was of geld verschuldigd was voor de huur -de meeste mensen in Engeland huurden- En als je geen geld had, gooiden ze je in een gevangenis voor schuldenaren. Daar moest je trouwens ook voor betalen, dat werd aan je schuld toegevoegd. En daarna gooiden ze je in het armenhuis waar je gedwongen werd te werken tot je dood ging. En je hield het niet lang vol. In het armenhuis hielden de meeste vrouwen en kinderen het zes maanden uit, maximaal. En dit werd een efficiëntere manier genoemd om van de arme ongelukkigen (“poor unfortunates”) af te komen, zoals zij hen noemden.

Dit is de echte geschiedenis die niet verborgen is, als je het wilt vinden. Het is geen prettig drama zoals een docudrama als tv. Alle rotzooi die ze je voeren, want de mensen krijgen het meeste van hun geschiedenis vandaag via romans en dat soort dingen.

Er was niets romantisch aan de 18e, 19e of de 20e eeuw. Voor de meeste mensen was het een horror show. En die horror show wordt op dit moment een klein beetje verzacht, want de grootste verandering van alles komt in zicht, de completering van het “GROTE WERK”(“the GREAT WORK”).

Je weet wel, het grote werk dat 4.500 voor Christus begon, waarin zij zichzelf de wereld op een wetenschappelijke manier zagen leiden. De natuurlijke orde of de domme mensen zullen niet bestaan als zij te dom zijn. En er zal geen vrije gedachte zijn of een vrije mening. En we zien het allemaal vandaag, met politieke correctheid en al deze dingen die we gedwongen worden te slikken. Het wordt werkelijk geïmplementeerd.

En helaas zijn de mensen zelf hun eigen ergste vijand. Het is als de film “The Matrix 1, want zij laten je in de eerste Matrix film zien -aangezien de elite zelf je uiteindelijk die films geven, waar je de man aanmoedigt waarvan je denkt dat hij de “good guy” is, maar je hebt het allemaal door de war gehaald, begrijp je- Dit zijn zij zelf die ze laten zien: Neo Anderson. Andra komt van het Griekse ANDRUS, en dat betekent mens. “Neo Anderson, de nieuwe zoon van de mens, de nieuwe Messias. De Superman met al deze superkrachten. Begrijp je, daar komt Superman vandaan.

Het zijn de superkrachten. Die brengen ons het nieuwe tijdperk in. Degenen die het niet kunnen zullen niet toegelaten worden in het nieuwe tijdperk. En het is geen toeval dat deze vrijmetselarij van de Europese elite identiek is –het is geen toevalligheid -Het is identiek aan de hindoeïstische theologie. Een kastensysteem.

Want ook in het Hindoeisme, aan het eind van de tijden, moeten degenen die onwaardig zijn om het volgende binnen te komen omkomen. Zij moeten niet toegelaten worden in het volgende tijdperk.

Dus zien we het massale sprayen in de lucht. We zien al de inentingen die aan de mensen uitgedeeld worden. De mensen worden zieker. We hebben Puberteits artritis nu. Steeds meer inentingen.

En al de propaganda op televisie die we gedwongen gevoed krijgen –het zijn altijd de advocatenseries of ziekenhuis series en drama en detectives en DNA proeven en al dit soort dingen. Het is allemaal om jou te trainen, begrijp je. Het is allemaal propaganda om jou te laten GEHOORZAMEN aan deze AUTORITEITEN, deze specialisten. Recht, medicijnen en de rechtbanken en wetenschap, DNA en wetenschappelijke technieken van het uitvinden van dingen, begrijp je.

Het traint jou om dit als een natuurlijke orde te accepteren, want het heeft niets met de realiteit te maken. Het is geen realiteit maar het is goed entertainment en het is goede programmering voor de mensen, richting een eind waar zij niet eens over nadenken, want hen is geleerd om niet te denken.

Begrijp je, ons wordt geleerd om niet na te denken, daarvoor worden wij opgeleid.

Het eerste dat je op school leert is “zeg mij na” (“repeat after me”). Als je nazegt wat ik zeg krijg je een kleine gouden ster en als je heel goed bent in het nazeggen, dan noemen mensen jou slim. Dat heeft niets te maken met slim zijn. Dat is een goede papegaai zijn. Herhalen wat ik zeg is een goede papegaai zijn. Dat is wat zij willen, want dan krijg je de stempel van goedkeuring. Maak je hoofd vierkant. Nu ben je onnatuurlijk. Je bent dom genoeg. Je kunt hun systeem binnengaan. Dus dat is het werkelijke systeem waarin we leven, begrijp je.

Het is grappig eigenlijk. Tragisch grappig, want zij kunnen de mensen niet vertellen dat zij hen hebben vermoord en vermoorden. Zij kunnen het hen niet vertellen. “je vertelt de kinderen niet wat je aan het doen bent, de arme stakkers zouden het niet begrijpen, arme schatten”. We vinden hetzelfde met de Afrikanen in Afrika. Dat is de manier waarop ze over de zwarten spraken: “Wel, begrijp je, je kunt hen niet helpen want het zijn kinderen werkelijk. Zij hebben een kinderlijke mentaliteit, dus je kunt niet echt recht door zee met hen zijn”. O, dat is de manier waarop de elite ons allemaal behandelt.

Voor de elite is het volk van China niet lager dan het volk in Europa of Amerika, want zij geloven in elite breeding. En de elite breeders van ieder land leiden ieder land, daarom is het één grote club. Je hebt je waarde bewezen om erbij te komen. Je bent waardig (“worthy”), zoals ze in Vrijmetselarij zeggen.

Tweede of eerste generatie Vrijmetselaars kunnen niet vreselijk hoog komen tenzij zij met een Eastern Star trouwen en een zoon voortbrengen. Een nakomeling. Een special –het is een fokprogramma. Je zult het in de Rozenkruisense boeken tegenkomen, waar ze spotachtig hinten naar de zeer dommen, want het is bedoeld om iedere domoor in deze genootschappen te krijgen. En door bijna over elkaar heen te vallen vertellen ze je dat selectie heel belangrijk is.

SELECTIEVE VOORTPLANTING is waar ze op doelen. Selectieve voortplanting. En “laat de lagere hoofden niet de hogere leden leiden” is wat zij tegen hen zeggen. En niemand begrijpt dat. Daarom zit alles in je taal. Het is dus een fokprogramma en een eerste generatie vrijmetselaar kan niet vreselijk hoog komen, zelfs niet in de 32e graad van de Schotse Rite. Maar als hij een Eastern Star trouwt, die op haar beurt twee generaties verder is, kan het nageslacht hoger komen –de zoon van de Vrijmetselaar. En daarna kan de derde generatie nog hoger komen. Je fokt dus omhoog door middel van selectief voortplanten. En je vrouwen worden voor jou gekozen, net zoals de vrouwen van de adel altijd gekozen werden voor de mannen.

Wat je in je vrije tijd doet als je niet aan het voortplanten bent, moet je zelf weten, zolang je allebei in een goede financiële stijl leeft. Zij kan doen wat zij wil en jij kunt doen wat jij wil. Er is geen sprake van liefde. Liefde is iets dat redelijk nieuw is. Het is verkocht aan het publiek, want zelfs mensen in het verleden in de lagere orden der dingen trouwden uit noodzaak. Mannelijk en vrouwelijk. En zij hadden echt geen goed leven, geen van beide.

Toen de Noormannen Engeland binnenkwamen en dit geweldige systeem introduceerden van het lordschap over het publiek. En ook dienstbaarheid aan de koning, je weet wel, het hoofd Chutzpah en dan heb je de lords en de feodale lords onder hen en de sublords, de Sirs. Zij bedienen hun eigen gebied om over te waken en zij gebruiken het volk. Het werd gekocht en verkocht met het land.

En in de Engelse taal veranderen zij het in knechten (“SURFS”). Zij hielden niet van het woord slavernij, want “we zijn een Christelijk land en we kunnen dat niet in onze geschiedenisboeken gebruiken”. Dus noemen we hen knechten. Dus 90% van het publiek was een bediende, begrijp je en ze werden met het land gekocht en verkocht. Het begon vanaf de tijd van de invasie van de Noormannen, die de beschaving naar Europa brachten. Dit is dezelfde beschaving door middel van het afslachten van mensen. Met enorme financiële steun. Het kostte vele jaren om dit te bouwen en enorme logistiek om hen allemaal te bevoorraden op zee en land. Het was veel groter dan de Tweede Wereldoorlog en de kosten en het hele gebeuren, en tijd.

Dus dit is een antiek systeem dat hier naar boven komt, zwaar gefinancierd en het was een “moest gebeuren” (“must be”). Zij moesten alles overwinnen en alle oppositie elimineren. En dat deden zij. En zij waren verschrikkelijke heersers. Zij waren onmenselijk, verschrikkelijk onmenselijk.

Dus de Noormannen kwamen binnen en zij hadden het “Domesday boek”gemaakt. Dit was een inventaris van alles dat hij bezat. Alles dat de koning in bezit had, en dat bestond uit mensen, veestapel, huizen, kinderen, kippen, alles. Het was een complete inventaris van het land dat hij bezat. En dat was niets nieuws, want de farao’s hadden hetzelfde systeem in Egypte. En dat was niets nieuws, want de Noormannen –een lord stuurde zijn zoon naar een familielid, naar een oom of wat, begrijp je, een andere lord. En via dit familielid zouden hem de manieren van ridderschap onderwezen worden. Dat was traditioneel bij de Noormannen. Terugspringend naar de farao’, zij deze deden hetzelfde, want hun zonen werden naar een ander satrapy”gestuurd. Zij noemden hen “kleine prinsen, kleine  satrapen, en zij werden opgevoed en kregen de manieren geleerd van edel zijn en een strijder, een ridder, begrijp je. Hetzelfde groepje door de hele geschiedenis heen. Dezelfde technieken. Geld, priesterschappen, macht, bloedbaden, legers en de mensen moeten produceren.

De Noormannen lieten de boeren misschien 40% of 60% van hun gewassen houden, en er was toen geen intensieve landbouw. Zij hadden niet al de hightech die ze vandaag de dag hebben, dus gewassen waren vaak niet heel groot, maar de heer (lord) zou 40% of zelfs 60% van je nemen en genoeg overhouden voor zijn staf en zijn legers en de rest met winst verkopen. En daarna moest de winst verdeeld worden helemaal tot aan de koning aan de top toe, HET ECHTE MAFIASYSTEEM.

DIT IS DE MEEST GEORGANISEERDE BENDE OP DE PLANEET. HET IS EEN BENDEYSTEEM.

Dus we hebben deze Noormannen die dat begonnen zijn. Wel, vandaag, als je werkt, mag je houden, als je al de belastingen doorwerkt, de verborgen belastingen enzovoort en aankoopbelastingen en inkomensbelastingen en eigendomsbelastingen, betaal je meer zelf. Vandaag is het zo goed als hetzelfde, alleen, het enige verschil is dat zij geen leger rond hoeven te sturen om je af te slachten en je tot onderwerping te slaan zodat je betaalt, want wij doen het vrijwillig. Want wij zijn getraind om vrijwillig te betalen. Wij zijn beter getraind. WIJ ZIJN ZICHZELF ONDERHOUDENDE SLAVEN VANDAAG.

Nu, sommige mensen, er zijn vele kanten aan dit hele systeem hier en in dit gesprek van vandaag praat ik werkelijk over de fysieke kant van de dingen. Een deel ervan. Het is ongelooflijk slim. Het gebeurt door middel van wetenschappen die niet aan het algemene publiek onderwezen worden.

De MIND CONTROL MANIPULATIE. Zij hebben een perfect begrip van hun prooi. Zij zijn het perfecte roofdier. Daarom hebben  zij op hun “coat of arms” (onvertaald) al deze afbeeldingen van roofdieren. En Albert Pike, de Grote Meester (“Grand Master”), de grote Paus van de Schotse Vrijmetselarij in de negentiende eeuw, zei: “We maken geen excuses voor de natuur” en daarna gaat hij verder met het opnoemen van de dieren waarop zij jagen, begrijp je. In andere woorden, zij bieden hun verontschuldigingen niet aan voor het feit dat zij roofdieren genoemd worden en dat is hun natuurlijke orde.

Op de bodem natuurlijk, de “schmucks” (onvertaald) op de bodem gaan naar de blauwe Loge van 1, 2, 3 graden en denken, wel, ik heb het gemaakt weet je. En deze kerels zijn de kleine “prunes”(onvertaald) die rondlopen om liefdadigheidsgeld te verzamelen. Dat is de dekmantel voor de mannen aan de top. Plotselinge deugd. Zij zijn zeer deugdzaam.

Zij willen mensen helpen, nu, zo noemen ze het, de cadeautjes die ze krijgen via het systeem. Dus ja, er is één zijde die alle wetenschap is, het perfect begrijpen van de menselijke natuur. Alle soorten typen van menselijke natuur. Perfect begrip. Er is niets nieuws onder de zon zoals zij zeggen.

Maar hier zit ook een religie achter. En hun religie is op één niveau zoals ik zeg, heel Darwinistisch. Darwin heeft alleen omhelsd waar zij zelf al vele duizenden jaren in geloven.

In de film “2001” geeft Arthur C. Clarke, een zeer hoog Vrijmetselaar, je de agenda van Hoog Vrijmetselarij. Niet de vrijmetselarij voor de schmucks maar het hoge materiaal. Hij geeft jou hun agenda en hun filosofie, en hun religie in de film. En aan het begin van de film “2001, gemaakt in de jaren ’60, laten ze je de aap mens zien, je weet, de harige mannen ogenschijnlijk, en de harige mannen zijn doodsbang voor de duisternis en zij gaan ’s nachts naar hun grotten en in de ochtend gaan ze over het watergat en ontmoeten ze deze andere stam van aapmensen. En zij schudden hun vuisten en ze doen een kleine dans met zang en dan drinken ze wat en gaan ze verder op hun gescheiden wegen. En zo zijn de dingen altijd gegaan. En in de kleine scènes eromheen laten zij je zien dat er een groot deel, begrijp je, deel is van hun religie. Je zult dit later allemaal begrijpen. En zij laten je een struik zien in de vorm van een grote slang, begrijp je, en je ziet al deze symbolen. Dit zijn in werkelijkheid Vrijmetselaars symbolen, hoog occulte symbolen, begrijp je, die je er door ziet.

En hoewel het verhaal uiteindelijk de ruimte ingaat, begint het met deze holbewoners. En een obelisk komt naar beneden, deze zwarte obelisk. In het boek is het gedetailleerder, omdat de obelisk zijn holbewoners een voor een eruit gooit,. En op een dag, in plaats van dat ze erheen gaan en hun vuisten schudden en schreeuwen en wat drinken en naar huis gaan, pakt een van hen een bot, want zij houden van de schedel en de gekruiste botten van Vrijmetselarij, de vlag van de piraten. Hij pakt het dijbot en hij smijt zijn vijand over het watergat. en hij doodt hem. En zij vertellen jou, dat is hun recht om te heersen. “The right of might”. Hij die zal doden is superieur.

En dan geven zij jou religies om zacht en mild te zijn. Zij onderwijzen zichzelf een andere.

Vooruitgang. Begrijp je, zij hebben een ding dat VOORUITGANG heet. Zij haten zoiets als een stilstaande beschaving; beschavingen die tot stilstand komen en voor hen vindt vooruitgang plaats door middel van diegenen die bereid zijn om te doden en zo de top “Chtuzpah”van de koning worden. Koning van de apen. En daarna springt het naar de toekomst, naar het jaar 2001. En daarna een ruimtevlucht vindt er een confrontatie plaats van deze obelisk, die zij hebben opgegraven. Het eindigt op Jupiter, maar het is allemaal occultistisch. Het heeft niets te maken met ruimtereizen. Het bevat een inwijding tot de Vrijmetselarij. Je ziet de computer HAL aan boord van het ruimteschip, dat naar Jupiter reist. Het doodt twee van de mannen die met hem zijn en dan probeert hij een derde man af te maken en hij is hem te slim af en ontmantelt het, wat betekent dat hij alle natuurwetten heeft overwonnen. HAL is ZON/zoon zoals HALOGEEN begrijp je.

HAL-CEON. HAL. En H-A-L, één letter na iedere letter in het alfabet en je krijgt IBM, begrijp je. I-B-M, als je het uitspreekt is het “I Beam”: “THE BEAM FROM THE EYE” (HET STRALEN VAN HET OOG), het oog van Ra. Het stralen van het oog is tussen de pyramide (de topsteen) en de rest van de pyramide.

.Dus alles wordt aan je getoond. Het is niet noodzakelijk dat je het begrijpt. Het is alleen noodzakelijk dat je denkt dat je begrijpt, en wat er ook uit deze films komt als overwinnaar, “ach, het is een goede film. Op naar de volgende. Heb geen idee wat het betekent”.

En “2010” is de opvolger, en deze laat je zien wat er verondersteld wordt te gebeuren in 2010. En aan het eind van de film is er een groot … waar deze man die de computer ontvlucht, in de volgende film herinnert dat hij tijdloos is, hij is leeftijdloos, omdat hij een god geworden is, want hij heeft HALCEON overwonnen, begrijp je, de zon, de natuurlijke orde. Hij overwon al de wetten. En hij is een god en een nieuwe zon in de hemel, maar “zo boven, zo beneden”(“as above so below”), dus een nieuwe zon zal op aarde verschijnen. Een messias, een wezen, een entitieit, wat het ook is, dat zij brengen naar jou, met zoveel hullabaloo en fanfare, ben ik zeker.

Maar zij vertellen jou hun systeem. Zij showen jou hun religie van evolutie, dat hun geloofs systeem is op zowel fysiek als spiritueel gebied. Want zij geloven werkelijk in reïncarnatie, maar zij geloven niet dat iedereen reïncarneert. Er zit een hele theologie achter, hoewel het onder de minderen (“amongst the lesser”), zoals zij het noemen, aangemoedigd wordt om er in te geloven. Zij hebben een afwijkend geloofssysteem voor zichzelf, een gespecialiseerd systeem. Maar natuurlijk, dat is een speciale. Je kunt niet dezelfde hebben als al de anderen.

Dus daar is het fysieke en inbreeden (kruislings voortplanten) dat verschrikkelijk, verschrikkelijk belangrijk voor hen is, want het is onderdeel van de spirituele recycling zou je kunnen zeggen, van dezelfde dynastieën binnen dynastieën, en dat is wat zij beweren, dat hen de macht en het intellect geeft en het recht om te domineren enzovoort, en zij geven ons religies.

Religie betekent binden (“to tie”), opnieuw binden (“rebind, retie”). Zij binden onze geesten vast. Als je gebonden bent, ben je niet vrij om te denken. En ons wordt verteld dat wij vrij zijn, zo wordt het gecompenseerd. ONS WORDT VERTELD DAT WE VRIJ ZIJN, hoewel we kreupel gemaakt worden bij de geboorte door een systeem dat INDOCTRINATIE is.

En nu gaan ze naar de fase waarin ze hun WERELDREGERING gaan uitroepen. De WETENSCHAPPELIJK GEVESTIGDE ELITAIRE BUREAUCRATIE, die ons allen zal besturen, begrijp je. Massale bureaucratie.

 Lenin praatte erover want hij zat er in. Hij was gecreëerd door dezelfde mannen. ZIJ CREEREN ALLE TEGENGESTELDEN. Je kunt geen vooruitgang krijgen tenzij je oppositie hebt om te vechten, want zo stook je de zaak op. Je brengt de wereld in beroering. Je kunt niet een wet hebben die deze kant op komt en niet tegengewerkt wordt, los van dat daar geen lol in zit, is het feit is dat het nooit slaagt. Je moet het publiek erin meekrijgen, dus heb je opposities nodig.

Dus zij geven je al de tegengestelden, en geen daarvan komt op de manier die jij wilt dat het gaat, de twee herdershonden. Blaf (links), blaf (rechts) en de schapen gaan rechtdoor. Als je probeert het te doen met één herdershond zie je hen in alle richtingen rennen. Echt mooi, niet?

Dus zij geven ons GOEDE HERDERS, door de eeuwen heen, met deze kleine herdersstaf (“crook”)om jou te leiden. En zij zijn boeven (“crooks”), daar komt het woord vandaan. Zij zijn de boeven aan de top en zij zijn er heel trots op.

En we hebben zonnegoden door de tijden heen. En we hebben Maria’s door de hele geschiedenis heen. En dan zijn er al deze maagden, en natuurlijk, er zijn zoveel zonnegoden die terugkomen en hetzelfde vertellen. En ijzeren kruisen, want de zon kruist, begrijp je, op de punten van de meridiaan, enzovoort. En de zon staat het hoogst in zijn middelpunt en we hebben het kruis van de zon.

En we worden heel erg bedrogen. We hebben elkaar bevochten om al deze onzin. We zijn inderdaad zeer voorspelbare schapen geweest.

ALTIJD LEREND MAAR NOOIT WETEND, NOOIT WETEND.

Data. Deze data, het betekent niet dat het waarheid is, of wat ook. We worden volgestopt met ongelooflijke data vandaag de dag. Dat betekent niet dat het waar is, of iets ervan, of zelfs dat het noodzakelijk is het te weten.  

De enige persoon die natuurlijk kan zijn vandaag, zouden de enkele overlevenden in het Amazonegebied zijn, die nog niet gepakt zijn en een credit card in de handen gedrukt hebben gekregen, en een mobiele telefoon, want zij worden primitieve beschavingen genoemd. En er zijn er een paar over in Borneo, en verschillende plekken, die geen PSYCHIATRIE OF MEDICIJNEN OF PHARMACEUTISCHE BEDRIJVEN nodig hebben. Zij weten niet wat hoge bloeddruk was of diabetes, of therapie, of pyscho-analyse. Ze wisten niet wie Freud was, kon hen niet schelen en hadden hem niet nodig, of Einstein of wat voor restant van de andere rotzooi, want dat is wat ze zijn. Werkelijk, rotzooi. Zij zijn frontmannen die gekozen zijn op een bepaald tijdstip om een specifiek dogma op te dringen, zij creëren zelfs de dogma’s.

Deze “primitieve mensen”, zoals ze hen noemen, zijn waarschijnlijk meer afgestemd op deze realiteit dan wij ons ooit zouden kunnen voostellen. Je zult hen zien staren naar een boom ergens in de jungle. Ze zullen twee of drie uur lang staren. Wel, dat is van betekenis voor de persoon. Wij zouden zeggen, wel, wat is daar het nut/de winst van? Wat is het doel? Winst, doel. Maar begrijp je, hij haalt er mentale healing uit, wat het ook is dat er gebeurt en zolang hij het doet, leven en laten leven. Laat hem met rust. Hij heeft geen pillen en kalmerende middelen nodig en al de sterren op televisie of soaps of iets anders. Deze man kan op zijn eigen manier overleven en al zijn nageslacht zal overleven, duizenden en duizenden jaren als je hen met rust laat. Wij kunnen dat niet. Wij zijn onderling afhankelijk van het het systeem.

Het systeem dat ons gek maakt, maakt je afhankelijk van het systeem. Wow, we hebben de pillen om je te genezen, wel, we kunnen je niet genezen maar we kunnen je levenslang behandelen. Er zit geen winst in genezing, maar jee, leef nog een paar jaar en blijf ons betalen. En we zullen je een gelukkig gevoel geven of verdrietig, of wat je ook wil, we zullen het aan je geven. En dat wordt ons verteld als de zin van het leven, de hele tijd gelukkig zijn. Dat is een nieuw fenomeen, dit ego-syntonic gedrag. Het was niet gebruikelijk om onderwezen te worden als jouw zin in het leven, om de hele tijd gelukkig te zijn, als een soort vorm van manische extase.

Dat is alles dat je nu ziet, dat aan jou verkocht wordt in iedere reclame. Of je een tandenborstel koopt, tot aan een gymapparaat, je hebt lachende mensen en grijnzend als ballonnen, en wat ze ook doen, zij grijnzen en zijn gelukkig, ze hebben zojuist dit, wat het ook is, gekocht. En dat wordt aan ons verteld, begrijp je. Het leven heeft de bedoeling om gelukkig te zijn. Wees gelukkig, je kent het lied. Dat was de boodschap. Dat was de hele boodschap in dat stomme lied. Maak je geen zorgen, wees gelukkig. “Don’t worry, be happy”.

 

Don’t worry, be happy” Bobby McFerrin

When you worry your face will frown, and that will bring everybody down, so don’t worry, be happy

 

Maak je geen zorgen, wees gelukkig

Als je je zorgen maakt, zal je voorhoofd fronsen en dat zal iedereen ten val brengen, dus maak je geen zorgen, wees gelukkig

 

Het leven heeft de bedoeling om een ervaring te zijn van alle emoties. En het is tussen emoties in, noch gelukkig, noch droevig. Maar zij kunnen dat niet hebben, begrijp je. Wanneer je noch overdreven gelukkig of droevig bent, zou je kunnen denken. En als je denkt kan dat een gevaar zijn voor diegenen die over jou heersen.

Daarom word je volgestopt met al deze keuzen van “denk voor mij” vandaag. “Hoeveel kanalen op tv of radiostations kan ik krijgen” –nu hebben ze satelliet stations voor radio, er zijn er heel veel. Of  met hoeveel videogames kan ik vandaag spelen, maar geef me de gedachten van iemand anders, want ik wil die van mijzelf niet gebruiken”. Het is een te grote last. Denken is een last.

In feite, als het komt tot de tijd van de HERSENCHIP, en natuurlijk, de ID-KAART MET ACTIEVE CHIP die eraan komt, is maar een deel van het gebaar in deze richting, om je te conditioneren voor het onvermijdelijke. En de meeste mensen zullen denken –en natuurlijk zal het verkocht worden, de leugens zullen aan hen verkocht worden. Het doel ervan en het publiek zal denken- “wel, jeetje, dit is te gek, ik wil de mijne”. Ze geven je misschien zelfs bronzen, gouden en platinum chips om het snob appeal te geven.

Als iedereen er eenmaal een heeft, zal de WERKELIJKE FUNCTIE IN WERKING TREDEN en als dat gebeurt, ZUL JIJ ER NIET MEER ZIJN (“no more you”). En dit komt van de wetenschappelijke bijeenkomsten, wereldbijeenkomsten van wetenschappers, die dit hebben gezegd. ZIJ HEBBEN DIT ALLEMAAL AL GEREED, DUS ZIJ KUNNEN DIT IDEE AAN HET PUBLIEK VERKOPEN.

Het wordt gedaan via films op dit moment, in romans, karakters zelfs, dus zij denken dat zij Supermannen worden maar dat worden zij niet. Zij zullen misschien fysiek een goede cyborg zijn, maar zij zullen dat niet zelf zijn. ER ZAL ZELFS GEEN VERMOGEN ZIJN OM JEZELF ALS EEN AFZONDERLIJK INDIVIDU WAAR TE NEMEN. En dat werd gezegd op de bijeenkomst van de Loyola Universiteit, waar ze een van deze wereldbijeenkomsten van wetenschappers over dit onderwerp hielden.

Dus we worden als schapen naar het slachthuis geleid. De meesten zullen vrijwillig gaan, want zij hebben de realiteit geslikt, -hoek, lijn en zinklood (“hook, line and sinker”)- zoals deze aan hen gepresenteerd wordt. Mensen die begrijpen wat er gebeurt worden gevangen via verschillende kanten (“degrees of sides”). Sluit je aan bij een patriottistische kant, of een militante kant. Kom bij deze of bij de andere en al deze kanten worden gegeven, voor jou, door dezelfde elite die de dingen nu leidt.

Zij hebben ons altijd onze helden gegeven om te volgen. Altijd. Albert Pike zei dat. Wij geven de mensen altijd hun helden”. Daarom verliezen zij nooit. Dus volg geen mensen. Dit zijn de meesters van manipulatie. DE MEESTERS IN MANIPULATIE. Denk je werkelijk dat je hen kunt verslaan door het leren kennen van de wet en hun wet tegen hen kunt gebruiken?

De enige manier waarop je dit kunt verslaan is met jezelf te beginnen, want jij moet jezelf kennen en beginnen meester over jezelf te worden en voor jezelf te denken. Want we staan tegenover ongelooflijk, ongelooflijk kwaad (“EVIL”). Ik gebruik dit woord zelfs niet graag want de gehele Engelse taal is volledig van Vrijmetselaars. En EVIL is gewoon LIVE achterstevoren.   Alles is op deze manier gecodeerd in de Engelse taal. Dus zelfs de woorden die ons gegeven worden zijn is een computertaal voor de elite, dus wij kunnen het vóór hen tot bestaan spreken.

Er zijn ook andere talen. En meer nog, andere zintuigen die we kunnen gebruiken. Er zijn mentale beelden. Er zijn ook symbolen. Zij gebruiken voortdurend symbolen om ons te indoctrineren. Woorden, letters, zijn gewoon symbolen, hoewel zij occulte betekenissen bevatten in Vrijmetselarij en hoger. Maar uiteindelijk, wat voor soort geest runt dit alles? Het is duidelijk niet menselijk. That’s what gets you (onvertaald). Ja, er zijn genoeg menselijke psychopaten die voor hen werken. Slimme psychopaten en ook domme psychopaten. De dommere worden in het algemeen gebruikt voor executies in tijd van oorlog. Marteling en die soort dingen.

De intelligentere staan boven en dragen pakken en dassen en liegen tegen jou. Dat is de gave van de psychopaat, het vermogen om te liegen zonder emotie. En zij slapen goed ’s nachts wat ze ook gedaan hebben, zonder pillen. Wat staat boven dit alles, dat dit allemaal kan plannen, lang geleden, door de eonen heen nooit controle verliest, aanbeden wordt door de hoge elite zelf en hun vreemde rituelen. Het runt alle religies, zelfs die denken dat ze elkaars tegenstander zijn, en de subsecties van religie die denken dat ze elkaars tegenstander zijn. Ze gaven deze allemaal aan de volkeren. Waar staan we hier werkelijk tegenover?

En degenen die bereid zijn Pandora’s doos te openen, komen uiteindelijk tot deze grote conclusie. Is er werkelijk ergens een witte ridder? Komt er in de laatste minuut een cavalerie? En het staat allemaal in de boeken en in de romans en de films en religies, want je moet in het leven participeren om dit teniet te doen. En participeren in het leven betekent: KEN JEZELF, KOM TOT LEVEN  en gebruik je leven ervoor, want als je dat niet doet, is het spel voor iedereen voorbij (GAME OVER).

De meeste mensen geven tegenwoordig niet om anderen en dat is waar. Ik heb het zo vaak gehoord. “Wel goddank. Tegen de tijd dat zij dit laatste deel invoeren, zal ik dood zijn. Ik zal waarschijnlijk gepensioneerd zijn en ik zal mijn pensioen spenderen en dan ga ik dood, goddank”, want zij geven geen zier om diegenen die komen, begrijp je, wat ook betekent dat zij geen barst geven om al hun eigen voorvaderen die voor hen kwamen en leden en sloofden enzovoort zodat zij met een pensioen konden ontspannen.

ER IS GEEN CONTINUITEIT TUSSEN HET VERLEDEN, HET HEDEN EN DE TOEKOMST

Egocentrisch (ego-syntonic) gedrag wordt aangemoedigd en het is zeer goed mogelijk dat er ook hersenbeschadiging opgetreden is, aangezien Arthur Koestler die voor de Verenigde Naties werkte en een boek schreef dat “The Ghost in the Machine” heette, aan manieren werkte om lobotomie toe te passen op het deel van het brein, dat jou je zelfbewustzijn en je kritische overlevingsvermogens geeft. Hij werkte aan manieren om dat te vernietigen, op chemische wijze, bacteriologisch, door virussen enzovoort. Er zijn verschillende afdelingen van de Verenigde Naties die hieraan werken en hij schreef hier allemaal over in zijn boek. Hij was er helemaal voor, tot aan het eind. Het is een vierkante lijn (“a square line”) voor jou. Hij zei, dat de massa’s die instincten niet meer nodig hebben, want de wetenschappelijke elite zal al hun beslissingen voor hen nemen, terwijl zij die ons leiden het hunne moeten behouden, want zij moeten de overlevingsvermogens behouden, zodat zij de planeet aarde de toekomst in kunnen sturen. En daar praten de leiders aan de top over, natuurlijk, als zij over ons praten. Wij moeten dit soort dingen niet weten. Wij zijn gewoon de kinderen. Het zou ons nachtmerries bezorgen. “Vertel de kinderen niet wat wij aan het doen zijn”.

Maar de IQ-niveaus zijn aan het dalen. Je bent geboren met een IQ. Als het begint te dalen is er iets gebeurd dat het veroorzaakt. Wat kan het veroorzaken? Bacteriologische oorlogsvoering. Biologische oorlogsvoering. Injecties, waarover zij in de achttiende en negentiende eeuw praatten, om inentingen te gebruiken, op grote bijeenkomsten in Europa. Je zult Jacques Cousteau daarover horen praten, David Suzuki in Canada. De populaties moeten naar beneden.

Wel, ze praten er niet alleen over. Zij hebben een departement van Population Control (populatiebeheersing) in de Verenigde Naties. Wat denk je dat dat betekent? Een wensenlijstje waar zij over dromen? Nee. Het betekent dat zij het zullen implementeren en zij kunnen het de kinderen niet vertellen. Ze kunnen de kinderen niet vertellen: “hé, je zult een korter leven hebben. Je zult ziekten oplopen die je kreupel maken en je zult sterven”. Zij kunnen jou de waarheid niet vertellen. Je vertelt de kinderen de waarheid niet. Het is eng.

Er is zoveel dat het omvat. Zoveel, zoveel richtingen. Zoveel van het esoterische om je uit te leggen, zoveel van het exoterische om je uit te leggen, voor dingen die beginnen te gebeuren. Dit is slechts een kleine introductie Het geeft je een snel overzicht van het verleden en het heden en waar we in de toekomst naar toe gaan. Zeer binnenkort werkelijk.

We worden als kleine insecten vanuit de lucht besproeid, voor degenen die ogen hebben om te zien. Als insecten. Gewoon als insecten. Alsof je een jerrycan pakt en over een mierenheuvel sproeit. Zo denken zij over ons.  En niet één persoon in de reguliere media zal erover praten. Waarom? OMDAT DE MEDIA EEN VAN DE MEEST ESSENTIELE ARMEN IS VAN DE REGERING IS. HET IS EEN DEEL VAN DE REGERING.

ZIJ ZOUDEN JE HUN MATRIX REALITEIT NIET KUNNEN GEVEN ZONDER DE MEDIA. ZONDER DE MEDIA ZOUDEN ZIJ JE ER NIET IN KUNNEN HOUDEN.

Het is niet allemaal doemdenken. Het is helemaal geen doemdenken, maar voordat je anderen kunt redden, moet je jezelf redden. En om dat te doen heb je veel werk. Heb je veel beslissingen te nemen. De meeste mensen kunnen die beslissingen niet nemen. De meeste zullen zeggen, “hé, laat de doos van Pandora gesloten, het is eng daarbinnen. Het zou donker kunnen zijn, ik zou er in kunnen vallen”, maar er zijn altijd moedige zielen die het doen. En dat zijn degenen die tot leven komen. De doden zullen nooit keuzes maken. De keuzes worden voor hen gemaakt.

Excuses voor deze homemade video, maar als je maar een klein budget hebt kun je nog steeds de boodschap naar buiten brengen als je wilt. I’ll talk to you again. Bedankt voor het luisteren.

 

Vertaling: HK, juli 2007